Άρθρο 382 Ν. 4700/2020: Επαναπροσδιορισμός ενδίκων μέσων λόγω απόρριψης ελλείψεως παραβόλου (100 ημέρες)

Advertisements

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ν. 4700/2020. Στην προτελευταία διάταξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 382 αναφέρεται:

Άρθρο 382
Επαναπροσδιορισμός συζήτησης
ενδίκων μέσων
Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την
1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αμετάκλητα λόγω μη
καταβολής του προβλεπόμενου στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν. 2717/1999
(Α’ 97, Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου με αίτηση των διαδίκων που τα άσκησαν, η οποία υποβάλλεται εντός εκατό (100) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υπό τον όρο καταβολής του συνόλου του παραβόλου μέχρι την συζήτηση του ενδίκου μέσου.

Security στα Δικαστήρια: Θεωρείτε ότι διευκολύνουν τις διαδικασίες στις γραμματείες των Δικαστηρίων;

View Results

Loading ... Loading ...