Νομοσχέδιο «σκούπα» ετοιμάζει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις ΜΚΟ αλλά και γενικότερα στις εθελοντικές ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Advertisements

Σύμφωνα με πληροφορίες θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία θα ενταχθούν όλες οι ΜΚΟ και κάθε είδους ένωσης προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΥΠΕΣ θα αναλάβει και την εποπτεία τους.
Ταυτόχρονα όλοι οι φορείς που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο θα ενταχθούν στο νόμο 4308/2014 γεγονός που σημαίνει τήρησης βιβλίων όπως τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπλέον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αφορούν στο σκέλος κυρίως της χρηματοδότησης θα προβλέπεται και έλεγχος των οικονομικών τους καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές.
Ταυτόχρονα θα υπάρχουν κανόνες δημοσιότητας με υποχρεωτική γνωστοποίηση των αποφάσεων των οργάνων τους, της σύνθεση της διοίκησης και τους νομίμους εκπροσώπους.
Ουσιαστικά με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση επιχειρείται να δοθεί ένα τέλος στην αναρχία των ΜΚΟ αλλά και άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων ώστε να ελεγχθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος αλλά και ύποπτων συναλλαγών υπό το μανδύα των μη κερδοσκοπικών εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Πηγή: bankingnews.gr