Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο legalnews24.gr

Advertisements

Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο της συζήτηση αγωγή για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής.

Όπως αναφέρει το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην απόφαση του, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του παραπάνω νόμου, η οποία είναι απαραίτητη για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής.

Εν προκειμένω, ο ενάγων προσκόμισε με τις προτάσεις του το ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης, υπογεγραμμένο μόνο από τον ίδιο και όχι από τον δικηγόρο του, ενώ από το συγκεκριμένο έγγραφο προέκυπτε ότι η ενημέρωσή του έλαβε χώρα μετά την κατάθεση της αγωγής, που έγινε στις 19.2.2020, και συγκεκριμένα στις 13.10.2020.

Το Δικαστήριο τονίζει στην απόφαση του ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 , ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ήτοι πριν από την κατάθεση της αγωγής, το δε οικείο ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του,  δύναται μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής,  θα πρέπει, όμως, να προκύπτει από αυτό ότι η έγγραφη ενημέρωση περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αγωγής και όχι σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η αποδοχή, άλλωστε, της τελευταίας αυτής δυνατότητας θα ήταν αντίθετη όχι μόνο στο γράμμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και στον προφανή σκοπό της, που είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν ο εν δυνάμει διάδικος καταθέσει την αγωγή του, ώστε να αποτραπεί η προσφυγή του στο δικαστήριο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής».

(α’ δημοσίευση απόφασης ΠΠρΘεσσ 1045/21: Τ.Ν.Π. Νomos)