Η δικηγορία στην Ευρώπη

Την απόφαση μας κοινοποίησε ο συνάδελφος Ιωάννης Ιάκωβος Παραδείσης και τον ευχαριστούμε θερμά.

Αριθμός απόφασης Α534/2020

ΑΚΔ:74/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Τμήμα 2ο Μονομελές

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Σκόνδρα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης 10.12.2015,

της ………………………………………… κατοίκου ……………………………. της νήσου Θήρας, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Κίκιλη,

κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), καθολικός διάδικος του οποίου κατέστη ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 51 παρ.1, 53 παρ.1Α και 70 παρ.9 του ν.4387/2016 (Α΄85), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του και εν προκειμένω από τη Διευθύντρια του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων και παραστάθηκε με την από 8.11.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. στ΄ του Κ.Δ.Δ., της πληρεξουσίας δικηγόρου του Παμάριας Ρεκαḯτη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία.

Η κρίση του είναι η εξής:

1.Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το σειράς Α΄ 1377420/10.12.2015 ειδικό έντυπο παραβόλου του Ελληνικού Δημοσίου), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση, άλλως η μεταρρύθμιση του ποσού του επιβαλλόμενου προστίμου στο προσήκον ύψος, άλλως στο ύψος των 300,00 ευρώ, της Μ36/21.10.2015 Πράξης Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του αρμοδίου υπαλλήλου του 759 Υποκαταστήματος της Ε.Υ.Π.Ε.Α. Αττικής (αρμόδιο υποκατάστημα Θήρας), με την οποία επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο συνολικού ποσού 32.148,32 ευρώ, για τις αποδιδόμενες παραβάσεις της μη καταχώρησης στον πίνακα προσωπικού (Ε4) τριών φερόμενων εργαζομένων, ηλικίας άνω των 25 ετών (ποσό προστίμου για έκαστο εργαζόμενο 10.549,44 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 10.549,44 € Χ 3 = 31.648,32 €), καθώς και της μη τήρησης του πίνακα προσωπικού Ε4 (πρόστιμο 500,00 ευρώ) για τις ανωτέρω, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α. του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2.Επειδή, στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α` 286), όπως η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε τελικά από την υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) ορίζεται ότι: «1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός έκαστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών … 5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο … Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά». Περαιτέρω, στην 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β` 449), όπως αυτή ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται στο άρθρο 4 ότι: « … β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και το Ε4 (πίνακας προσωπικού) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο…».

3.Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα το άρθρο 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89): ορίζεται ότι: «Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 1. “Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6.2014.” Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου 1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής: “Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.” 2.Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 3.Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση. 4.Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 5. … 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.ΕΠ.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 7. …». Κατ΄ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η Φ11321/11115/802/2.6.2014 (Β΄ 1551/12.6.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών», η οποία, όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει στο άρθρο 1 ότι: « α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: … Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών Μισθός 586,08 Επί Ημέρες Εργασίας 18 Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.549,44 € … β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει. Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/ εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.», στο άρθρο 2 ότι: « Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων» και στο άρθρο 4 ότι: « Δελτίο Ελέγχου και Πράξη Επιβολής Προστίμου α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη. Ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/7/2014 οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου συντάσσονται και επιδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας από τον ελεγκτή της ΕΥΠΕΑ και τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ-Ε.ΤΑΜ, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εισπράττεται ως έσοδό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση/εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει … δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.». Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος ως εργαζόμενος, που δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Ο τελευταίος δε, δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο, το οποίο θεωρήθηκε ως μισθωτός του, με συνέπεια να του αποδοθεί η παράβαση της εργατικής νομοθεσίας περί μη αναγραφής του στον πίνακα προσωπικού (πρβλ. ΣτΕ 2151/2017 επταμ.).

4.Επειδή, εξάλλου στο άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄97) ορίζεται ότι: «1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά. 2. … 3. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των δημόσιων εγγράφων, καθώς και όλο το περιεχόμενο των ιδιωτικών, εκτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148. 4. …» και στο άρθρο 148 ότι: « Το δικαστήριο χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση του και τα εκτιμά ελευθέρως, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι τα δημόσια έγγραφα αποτελούν πλήρη απόδειξη μόνον ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτά ότι έγιναν από το δημόσιο όργανο ή ενώπιόν του και τα οποία μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο με την προσβολή τους για πλαστότητα, βάσει ειδικής προς τούτο πληρεξουσιότητας. Αντίθετα, για όλα όσα το όργανο αυτό έπρεπε, λόγω των καθηκόντων του, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως, επιτρέπεται ανταπόδειξη (βλ. ΣτΕ 2936/2011). Κατά τα λοιπά το περιεχόμενό τους εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο.

5.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και το 36961/16.10.2015 δελτίο ελέγχου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατόπιν επιτοπίου ελέγχου των ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής (Ε.ΥΠ.Ε.Α.), στις 16.10.2015 και ώρα 23:15΄, στην επιχείρηση της προσφεύγουσας (Μπαρ) στο Εμπόρειο Θήρας βρέθηκαν να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν καταχωρημένοι σε πίνακες προσωπικού καθώς και οι …………………….,………………………..και …………………………… οι οποίες, κατά τα αναγραφόμενα στο προαναφερθέν Δελτίο Ελέγχου, καταχωρήθηκαν με την ειδικότητα «σέρβις», ενώ δεν τηρούνταν πίνακας προσωπικού για τις ανωτέρω. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη Μ36/21.10.2015 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.), με την οποία επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο συνολικού ποσού 32.148,32 ευρώ για τις αποδιδόμενες παραβάσεις της μη τήρησης του πίνακα προσωπικού Ε4 (πρόστιμο 500,00 ευρώ) για τις ανωτέρω φερόμενες ως εργαζόμενες καθώς και της μη καταχώρησης των ανωτέρω στον εν λόγω πίνακα (πρόστιμο 10.549,44 ευρώ έκαστη, ήτοι 10.549,44 Χ 3 = 31.648,32 ευρώ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ.11321/11115/802/2.6.2014 απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 11.11.2019 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση, άλλως τη μεταρρύθμιση, κατά τα αναφερόμενα στην πρώτη σκέψη της παρούσας, της προσβαλλόμενης προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι εσφαλμένα αποδόθηκαν σε βάρος της οι ένδικες παραβάσεις, καθόσον ουδεμία υπαλληλική σχέση τη συνδέει με τις προαναφερθείσες φερόμενες ως εργαζόμενες. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι ……………………………………… οι οποίες είχαν αφιχθεί στο νησί (Θήρα) στις 16.10.2015, προσήλθαν στο κατάστημά της την ίδια ημέρα και περί ώρα 21:15, ως πελάτες, με τους ………………………………….., παρήγγειλαν δε διάφορα ποτά και προς τούτο εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποδείξεις. Ακολούθως, την εν λόγω ημέρα και ώρα 23:15΄ διενεργήθηκε ο ένδικος έλεγχος, οι δε προαναφερθείσες………………………………………… αρνήθηκαν να υπογράψουν το ένδικο δελτίο ελέγχου, καθόσον, κατά τους ισχυρισμούς της, οι ανωτέρω, οι οποίες διατηρούσαν φιλική σχέση με τον …………………………, είχαν αφιχθεί στη Σαντορίνη την ίδια ημέρα για ολιγοήμερες διακοπές, ισχυρίζονταν δε ότι δεν εργάζονταν στην προσφεύγουσα. Διατείνεται δε, η προσφεύγουσα ότι κατά την ημερομηνία του ένδικου ελέγχου, απασχολούσε ήδη τρεις εργαζομένους και δεδομένου ότι επρόκειτο για το τέλος της τουριστικής περιόδου δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει σε πρόσληψη ακόμη τριών εργαζομένων. Προς επίρρωση των ανωτέρω, η προσφεύγουσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων, φορολογικές αποδείξεις της επιχείρησής της με την προαναφερθείσα ημεροχρονολογία (16.10.2015 και ώρα 21:31΄), δύο εισιτήρια πλοίου (Blue Star Delos) των ………………………. με ημερομηνία 16.10.2015 και ώρα αναχώρησης από Πειραιά για Σαντορίνη 07:25΄, τον με ημερομηνία κατάθεσης 5.8.2015 πίνακα προσωπικού (όπου εμφαίνεται καταχωρημένος ένας εργαζόμενος), συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (με ημερομηνία πρόσληψης δύο εργαζομένων 12.9.2015) και τον με ημερομηνία κατάθεσης 1.12.2015 πίνακα προσωπικού, την 9.333/13.11.2015 ένορκη βεβαίωση του …………………………., στη συμβολαιογράφο Θήρας …………………..η, καθώς και τις 6836/9.11.2015 και 6837/9.11.2015 ένορκες βεβαιώσεις των ……………………….ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, πλην όμως όλες οι ανωτέρω ένορκες βεβαιώσεις δεν δύναται να ληφθούν υπόψη, διότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία του άρθρου 185 του Κ.Δ.Δ., ομοίως δε και όσον αφορά τις προσκομισθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των ………………………………..i, περί του ότι ουδέποτε εργάσθηκαν στην επιχείρηση της προσφεύγουσας, καθόσον είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη για διακοπές.

7.Επειδή, αντιθέτως ο καθ’ ου Φορέας, με το από 28.1.2019 έγγραφο των απόψεών του, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής, ισχυριζόμενος ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε νομίμως, διότι οι ……………………………………………………….κατελήφθησαν, κατά τους ισχυρισμούς του, να εργάζονται, ενώ δεν είχε τηρηθεί γι’ αυτές πίνακας προσωπικού.

8.Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν, για να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος εργοδότη για μη καταχώριση εργαζόμενου σε πίνακα προσωπικού και για μη τήρηση πίνακα προσωπικού, κατ` εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 του ν.4255/2014 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Υ.Α., θα πρέπει να συνάγεται κατά τρόπο ενδεδειγμένο και να αποδεικνύεται η απασχόληση του φερόμενου ως απασχολούμενου στην επιχείρηση του εργοδότη, καθώς ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στον πίνακα αυτό μόνο το προσωπικό που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Εν προκειμένω, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 16.10.2015 από όργανα του καθ` ου στην ένδικη επιχείρηση της προσφεύγουσας, καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, ως εργαζόμενες οι ……………………………………………………..με την ιδιότητα του σερβιτόρου, χωρίς να αιτιολογείται πώς τα όργανα του ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές ήταν εργαζόμενες. Ειδικότερα, δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά (όπως ποια ήταν ακριβώς η εργασία που προσέφεραν), από τα οποία δικαιολογείται η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν οι ανωτέρω εντός του χώρου του ενδίκου καταστήματος συνδέεται με την καταγραφείσα ειδικότητα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό δελτίο ελέγχου ως εργαζόμενες, η ως άνω δε εκτίμηση των ελεγκτών δεν συνεπικουρείται από κάποιο άλλο στοιχείο του φακέλου (βλ. Δ.Εφ.Αθ. 3850/2018). Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι τα εν λόγω όργανα προέβησαν σε κάποια έρευνα προκειμένου να στηρίξουν την προαναφερθείσα εκτίμησή τους (ερωτήσεις σε πελάτες, μαρτυρίες των υπολοίπων υπαλλήλων, σε κοντινό χρόνο, εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες να διαπιστώθηκε πάλι η απασχόληση των ανωτέρω στην επιχείρηση της προσφεύγουσας), σύμφωνα δε με όσα εκτέθηκαν στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως την κρίση των αρμοδίων οργάνων περί της ιδιότητας με την οποία καταγράφηκαν οι φερόμενες ως εργαζόμενες της ένδικης επιχείρησης της προσφεύγουσας. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι………………………………………………σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, δεν συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την προσφεύγουσα κατά την ημέρα του ελέγχου και ότι, συνεπώς, η τελευταία δεν ήταν υποχρεωμένη να τις εγγράψει στον πίνακα προσωπικού, κατ΄ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού προβαλλόμενου από αυτήν ισχυρισμού. Συναφώς, όπως έγινε δεκτό ανωτέρω, η προσφεύγουσα δεν υπέπεσε ούτε στην αποδιδόμενη σε βάρος της παράβαση της μη τήρησης του ισχύοντος πίνακα προσωπικού για τις ανωτέρω. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.

9.Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και να ακυρωθεί η Μ36/21.10.2015 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του αρμοδίου υπαλλήλου του 759 Υποκαταστήματος της Ε.Υ.Π.Ε.Α. Αττικής (αρμόδιο υποκατάστημα Θήρας). Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα το καταβληθέν παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ., ενώ, τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απαλλαγεί ο καθ’ ου Φορέας από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας, σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ίδιου πιο πάνω Κώδικα.[the_ad id=”1460″]

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την Μ36/21.10.2015 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του αρμοδίου υπαλλήλου του 759 Υποκαταστήματος της Ε.Υ.Π.Ε.Α. Αττικής (αρμόδιο υποκατάστημα Θήρας).

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην προσφεύγουσα

Απαλλάσσει τον καθ’ ου Φορέα από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στη Σύρο και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 29-4-2020.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ…. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΟΘΗΤΗ ΔΕΝΑΞΑ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατη Νομοθεσία

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

Read More »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

παραχώρηση προς τον Δήμο Πειραιά

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν