ΔΠρΣυρ ΑΔ15/2022: Υποβολή αιτησης ανανέωσης άδειας διαμονής σε αναρμόδια κατα τόπο ΔΑΜ

2. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) ορίστηκε ότι: «1. Η αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής… μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, τα σημεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους… Για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αυτές καθορίζονται τα σημεία υποδοχής, ανά νομό ή νομαρχία, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων. Ως σημείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης… 2. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες ορίζονται ως σημεία υποδοχής με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου και από την κατά περίπτωση οριζόμενη σε αυτές ημερομηνία, αναλαμβάνουν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους… ιδίως : α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής. β. την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων. γ… 3. Από την ημερομηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση, στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι Δήμοι που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής και παραδίδουν, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα… 4…». Κατ’ επίκληση της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4018/2011 εξεδόθη η 34547/2013 (ΦΕΚ Β 1785/2013) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.), με το άρθρο 1 της οποίας ορίστηκε ως σημείο υποδοχής (Υπηρεσία μιας στάσης), μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Επειδή, περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) ορίζεται ότι: «2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. …». Εξάλλου στον κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ότι: «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, … Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. …». […]

6.Eπειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση του αιτούντος για ανανέωση της άδειας διαμονής του διότι σε περίπτωση, όπως εν προκειμένω, κατά την οποία η αρμόδια καθ’ύλην υπηρεσία, στην οποία κατατίθεται αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού, διαπιστώσει ότι κατά τόπο αρμόδια είναι αντίστοιχη υπηρεσία άλλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του εν θέματι αλλοδαπού έχει τον τόπο διαμονής του, οφείλει, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να παραπέμψει την εκκρεμή αίτηση στην εν λόγω αρμόδια κατά τόπο Αρχή, και όχι να την απορρίψει για τον λόγο αυτό. Ενόψει αυτών, εφόσον εν προκειμένω διαπιστώθηκε από το τμήμα αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης Κυκλάδων στην ………Σύρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγίου ότι ο αιτών, βάσει των υποβληθέντων από αυτόν δικαιολογητικών, δεν διέμενε, κατά τον χρόνο υποβολής της υπ’ αριθμ. ………/19.7.2018 αίτησής του για ανανέωση της άδειας διαμονής του, σε τόπο της χωρικής του αρμοδιότητας, αλλά στον ……….όφειλε, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να παραπέμψει την εν λόγω αίτηση στην αρμόδια για την παραλαβή της και περαιτέρω εξέτασή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και όχι να την απορρίψει. […]

Δέχεται την αίτηση.

Πηγή: immigration.gr

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατη Νομοθεσία

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

Read More »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

παραχώρηση προς τον Δήμο Πειραιά

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν