1. Παρατείνεται αυτοδίκαια:
▫ έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης (σημείο 4β και στήλη 12 αντιστοίχως στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2020.
▫ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας.
Εξαιρούνται οι άδειες των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE των κατόχων αυτών, για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2020.
Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας

Advertisements

2. Παρατείνεται για έξι (6) μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020, καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.
3. Δύνανται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) να εξετάσουν την αποστολή των ήδη εκτυπωμένων εντύπων αδειών οδήγησης στη διεύθυνση κατοικίας  των ενδιαφερομένων που έχει δηλωθεί στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συστημένη επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο
που διασφαλίζει την ασφαλή παράδοση της άδειας οδήγησης στο δικαιούχο της.
4. Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την:
▫ εξυπηρέτηση των προσερχόμενων πολιτών τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και των επικείμενων
οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών
▫ παραχώρηση προτεραιότητας στους πολίτες οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με όχημα για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις/διαγωνισμούς
5. Παρακαλούνται οι Περιφερειάρχες να επιληφθούν για τη διασφάλιση εφαρμογής των ανωτέρω στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

 

Δείτε την εγκύκλιο:

 

9Ω3Ψ465ΧΘΞ-ΟΣΑ