Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου, των Μελών, των Εισηγητών και των
Γραμματέων του Συμβουλίου Ιθαγένειας. 

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΨΞΟ046ΜΤΛ6-5ΔΨ