Η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις” ρυθμίζει σειρά σημαντικών θεμάτων.

Advertisements

Αναλυτικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, ενώ προτείνεται επίσης η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (πλην πιστωτικών ιδρυμάτων) από 24% σε 22% για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Τέλος, ρυθμίζεται το ζήτημα της απαλλαγής από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ