ΜΠρΑθ: Διαγραφή αγωγής από βιβλία διεκδικήσεων και βιβλία Κτηματολογικού Γραφείου

Διαγραφή αγωγής από βιβλία διεκδικήσεων & βιβλία Κτηματολογικού Γραφείου – Παραίτηση διαδίκων από το δικαίωμα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης – Κάλυψη κενού νόμου με αναλογία δικαίου. Δείτε την απόφαση 186/2024 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Ηρώ Μαούνη, LL.M. Αστικού Δικαίου).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 186/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Κτηματολογική Δικαστή Βικτώρια Παπαναστασίου, Πρωτοδίκη – Κτηματολογική Δικαστή, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μαρία Βασδέκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ακροατήριό του, την 24η Νοεμβρίου 2023, για να δικάσει την αίτηση, με αντικείμενο τη διαγραφή αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων.

ΑΙΤΟΥΣΑ – ΥΠΕΡ΄ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ., κάτοικος …..…, οδός …….., με ΑΦΜ …..…, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρος και κατέθεσε προτάσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ στους 1. ………… του …….… και της ………., κατοίκου ………., οδός …..… αρ. …..… με ΑΦΜ …..… ΔΟΥ …..… 2. ……… του …….. και της …….., κατοίκου …….., οδός ……… με ΑΦΜ …….. ΔΟΥ …….., οι οποίοι παραστάθηκαν διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αργυρώς Μαούνη, Δικηγόρου Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 39444, η οποία δήλωσε ότι ασκείται η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: 1. …….. του …..… και της …..…, κατοίκου …….., οδός …….. αρ. ….… με ΑΦΜ ……. ΔΟΥ ….… 2. …..… του …….. και της ….…, κατοίκου ….…, οδός ……. με ΑΦΜ …… ΔΟΥ ……, οι οποίοι παραστάθηκαν διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αργυρώς Μαούνη, Δικηγόρου Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 39444, η οποία δήλωσε ότι ασκείται η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας και κατέθεσε προτάσεις.

Η αιτούσα και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες ζητούν να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης ……../2023, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφηκε στο οικείο πινάκιο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 220 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 740 έως 781 και ιδίως των άρθρων 744, 745 και 759 του ίδιου ως άνω Κώδικα, στις οποίες αυτό παραπέμπει, διατάσσεται από το Δικαστήριο η διαγραφή αγωγών και ανακοπών, που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων, όταν αυτές είναι προδήλως αβάσιμες είτε νομικά, γεγονός για το οποίο δεν υπάρχει ανάγκη αποδείξεως είτε ουσιαστικά (βλ ΕΑ 7859/1982 Αρμ. 1983, 886), γεγονός για το οποίο το Δικαστήριο μπορεί να πεισθεί από έγγραφα, που προαποδεικτικά προσκομίζουν οι διάδικοι ή τους τυχόν εξεταζόμενους μάρτυρες (βλ. ΑΠ 315/1974, ΝοΒ 22, 1289) και όχι μόνο όταν υπάρχει πασίδηλο περί του αβασίμου της αγωγής. Τούτο συμβαίνει διότι κατά την τελευταία αυτή εκδοχή θα περιορίζονταν υπέρμετρα η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, αφού είναι γνωστό ότι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αγωγή είναι πασίδηλα αβάσιμη, δεν είναι σύνηθες και τέτοιο περιορισμό δεν γίνεται να θέλησε ο νομοθέτης (ΕΑ 9809/1998, ΕλλΔνη 1998, 1579). Άλλοι λόγοι που δικαιολογούν τη διαγραφή της αγωγής είναι η τελεσίδικη απόρριψη της για λόγους τυπικούς ή ουσιαστικούς, η κατάργηση της κύριας δίκης, η παραίτηση από το δικαίωμα που ασκείται με αυτήν ή από το δικόγραφο (ΕΑ 4464/1985 ΕλλΔνη 27.314), η αναγνώριση από τον εναγόμενο του δικαιώματος που ασκήθηκε, καθώς επίσης και η εκκρεμότητα του δικογράφου για μακρό χρόνο χωρίς συζήτηση (ΜονΠρΜεσ 116/2003 «ΝΟΜΟΣ», ΜΠρΣυρ 154/1972 ΕΕΝ 39.657). Η διαγραφή χωρεί επίσης και όταν η σχετική αξίωση έχει παραγραφεί σε επιδικία ΜονΠρΘεσ 1196/1990 Αρμ. 45.278). Επιπροσθέτως, φανερά αβάσιμη θεωρείται η αγωγή και όταν μετά την άσκηση της αγωγής αυτής δημιουργήθηκε δεδικασμένο, ως προς την ύπαρξη του δικαιώματος του εναγομένου, που καταλύει το επικαλούμενο δικαίωμα του ενάγοντος της διαγραπτέας αγωγής. Ακόμη ο δικαστικός, κι όχι ο εξώδικος συμβιβασμός, ενόψει της φύσης αυτού αλλά και της ρύθμισης του νόμου (β.δ. 565/1968) κατά τον οποίο η προβλεπόμενη εγγραφή της τελεσίδικης απόφασης στο περιθώριο των βιβλίων διεκδικήσεων δεν είναι δυνατή, παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής της σχετικής αγωγής από τα οικεία βιβλία διεκδικήσεων, με την προσκόμιση σχετικών με αυτό πρακτικών ή συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και αντίστοιχης καταχώρισης στο περιθώριο των ίδιων βιβλίων, χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω β.δ. από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή καταχωρίζεται σημείωση του αποτελέσματος αυτού στο περιθώριο της σελίδας του οικείου βιβλίου διεκδικήσεως. Είναι φανερό ότι σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των συναλλασσόμενων αναφορικά με το ακίνητο που αφορά η αγωγή, οπότε, ως διάταξη που τέθηκε προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, είναι δημοσίας τάξεως. Επιπροσθέτως, μπορεί μεν να μην υφίσταται υποχρέωση του προς καταχώριση της παραίτησης των διαδίκων από το δικαίωμα εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, ωστόσο δε η απαρίθμηση των περιπτώσεων στην εν λόγω διάταξη δεν είναι περιοριστική, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται η καταχώριση της σχετικής σημείωσης και σε άλλες περιπτώσεις περάτωσης ή κατάργησης της δίκης πέραν των αναφερόμενων σε αυτή. Υφίσταται λοιπόν κενό δικαίου, αφού ο νόμος επιτρέπει μεν και άλλους τρόπους περάτωσης της δίκης, τίποτα όμως δεν προβλέπει για την περίπτωση της παραίτησης των διαδίκων από το δικαίωμα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, το οποίο κενό πρέπει να καλυφθεί με αναλογία νόμου. Άλλωστε, προϋπόθεση της προστασίας των συναλλαγών που αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, όπως προαναφέρθηκε των άνω διατάξεων, αποτελεί η τήρηση της αρχής της αληθείας των δημοσίων βιβλίων μεταγραφής, με την έννοια ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δίδοντας ανά πάσα στιγμή την αληθή και πλήρη εικόνα σε κάθε ενδιαφερόμενο της νομικής κατάστασης των ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση με βάση μια άλλη θεμελιώδη αρχή της Πολιτικής Δικονομίας η πρωτοβουλία για την έναρξη, τη συνέχιση και την περάτωση της δίκης και συνεπώς και την παραίτηση από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη βούληση των διαδίκων.

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι κατόπιν άσκησης της με αριθμό κατάθεσης …./…../2003 αγωγής διανομής ακινήτου των …….. και …….. εξεδόθη η υπ’ αριθ. …../2005 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία διέταξε τη διανομή των ακινήτων, ήτοι i) του με στοιχεία … διαμερίσματος του … ορόφου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφάνειας … τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ …, ii) της με στοιχεία … αποθήκης του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας με αριθμό ΚΑΕΚ … και iii) του με στοιχεία … χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου με ΚΑΕΚ …, της πρώτης συγκείμενης από δύο κτίρια ΄Π΄ και ΄Μ΄ πολυκατοικίας επί οικοπέδου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στη θέση «…» ή «…» και επί της οδού … … με πώληση δια πλειστηριασμού και τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους διαδίκους κατά τη μερίδα συγκυριότητάς τους [ήτοι 50% πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής σε έκαστο]. Ότι κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση από την ….…, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. …../2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία διέταξε τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους … και … κατά τη μερίδα συγκυριότητάς τους. Ότι κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο. Ότι οι …….. και …..… το ποσοστό τους ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ αυτών επί των ανωτέρω ακινήτων έχουν μεταβιβάσει προς την αιτούσα, δυνάμει των υπ’ αριθμ. … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., νομίμως καταχωρημένου στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ …../2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ., νομίμως καταχωρημένο στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών και ειδικότερα ο …….. μεταβίβασε το 50% της ψιλής κυριότητας, παρακρατώντας την επικαρπία και η …….. μεταβίβασε το 50% πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής. Ότι η ανωτέρω αγωγή εγγράφηκε στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου … στον τόμο … και αριθμό … επί των επιδίκων ακινήτων ιδιοκτησίας της αιτούσας, και ζητεί α. τη διαγραφή της προαναφερόμενης αγωγής από τα οικεία βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου … και από τα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, β. να διαταχθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού να προβεί σε όλες τις αντίστοιχες νόμιμες ενέργειες και γ. να διαταχθούν τα νόμιμα, σε σχέση με τη διαγραφή της αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου … και τα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, η οποία παραδεκτά διορθώνεται κατ’ άρθρο 224 επ. και 739 επ. ΚπολΔ, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ζητείται η διαγραφή, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 739, 747 παρ. 1, 2, 3, 748 παρ.1 και 220 παρ.2), πλην του υπό στοιχεία β΄ αιτήματος το οποίο πρέπει να απορριφθεί, καθώς μόνο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 791 ΚΠολΔ και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει είναι νόμιμο να διαταχθεί εκείνος που τηρεί δημόσια βιβλία, να καταχωρήσει την απόφαση επί της ένδικης αίτησης σ’ αυτά, στην κρινόμενη υπόθεση όμως, δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ιδίως, η άρνηση της Προϊσταμένης να καταχωρήσει την απόφαση, [ΜΠΒόλου 599/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ] και του υπό στοιχεία γ’ αιτήματος ως αορίστως προβληθέν. Περαιτέρω, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Παραδεκτά ασκείται δε και η απλή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας καθώς οι παρεμβαίνοντες έλκουν άμεσο συμφέρον για την αποδοχή της αίτησης, καθώς προβάλλουν ότι είναι δικαιοπάροχοι των επίδικων ακινήτων και ο ……… παραμένει επικαρπωτής αυτών (68, 80, 752 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των εγγράφων, τα οποία επικαλούνται και προαποδεικτικά προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η …..… και ο …..… άσκησαν την με αριθμό κατάθεσης …..…/2003 αγωγή διανομής ακινήτου των ….… και …… [η οποία εγγράφηκε στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου … στον τόμο … και αριθμό … την …/2003] εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ……./2005 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε τη διανομή των ακινήτων, ήτοι του με στοιχεία … διαμερίσματος του … ορόφου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφάνειας … τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ …, της με στοιχεία … αποθήκης του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας με αριθμό ΚΑΕΚ … και του με στοιχεία … χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου με αριθμό ΚΑΕΚ …, της πρώτης συγκείμενης από δύο κτίρια ΄Π΄ και ΄Μ΄ πολυκατοικίας επί οικοπέδου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στη θέση «…» ή «…» και επί της οδού … με πώληση δια πλειστηριασμού και τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους διαδίκους κατά τη μερίδα συγκυριότητάς τους [ήτοι 50% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής σε έκαστο]. Περαιτέρω, κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση από την …….., επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. …../2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία διέταξε τη διανομή των ακινήτων με πώληση δια πλειστηριασμού και τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους ……. και ……. κατά τη μερίδα της συγκυριότητάς τους. Στη συνέχεια κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο [βλ. το με αριθμό ..…/2003 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης ενδίκων μέσων]. Εξάλλου, οι …..… και …..… έχουν μεταβιβάσει προς την αιτούσα, δυνάμει των υπ’ αριθμ. …/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., νομίμως καταχωρημένου στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. …/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ., νομίμως καταχωρημένο στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών και ειδικότερα ο μεν … το 50% της ψιλής κυριότητας παρακρατώντας την επικαρπία και η δε … το 50% πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής. Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα της παρούσας σκέψη, πρέπει κατ’ αναλογία νόμου και δή ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 220 ΚΠολΔ και 3 του Β.Δ. 565/968, πρέπει να διαταχθεί η διαγραφή της ανωτέρω αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου … και τα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών δεδομένου ότι η τυπική προσκόλληση στο γράμμα του νόμου θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση τόσο της ασφάλειας των συναλλαγών όσο και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την Πολιτική Δικονομία, αφού θα οδηγούσε στην ύπαρξη μίας ψευδούς προς τους τρίτους εικόνας ως προς την νομική κατάσταση του εν λόγω ακινήτου, το οποίο θα εμφανιζόταν βεβαρημένο, ενώ στην πραγματικότητα πρόθεση όλων των διαδίκων είναι η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση του ως ακινήτου ελευθέρου παντός βάρους ή διεκδίκησης και θα παρέβλεπε την αληθή βούληση των διαδίκων, στην αληθή των οποίων βούληση άλλωστε πρέπει να επικεντρώνεται η διαδικασία εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, η αρχή της συζητήσεως είναι αυτή που διέπει την πολιτική δίκη. Εν όψει των ανωτέρω, σύμφωνα και με τη μείζονα σκέψη της παρούσας, αφού και η ασκηθείσα τότε αγωγή είναι πλέον, μετά την παρέλευση πλέον των 17 ετών από το αμετάκλητο της ως άνω απόφασης και 19 έτη μετά την εγγραφή της στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου … χωρίς να προβούν οι διάδικοι ή κάποιος από του λοιπούς σε κάποια πράξη εκτέλεσης και χωρίς καμία ενόχληση της αιτούσας ή των δικαιοπαρόχων της, προδήλως αβάσιμη, δεδομένου ότι οι δικαιοπάροχοι της αιτούσας έχουν προβεί μεταβίβαση, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ως άνω ακίνητο, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διαγραφή της με αριθμό κατάθεσης ……../2003 αγωγής που εγγράφηκε στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου … στον τόμο … και αριθμό …, την …/…/2003 και τη διαγραφή της από τα αρμόδια βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από τα ακίνητα με αριθμούς ΚΑΕΚ ……., …..… και …..… .

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 18/01/2024, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πηγή: www.dsanet.gr

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατη Νομοθεσία

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

«Καμπανάκι» από την εισαγγελία ΑΠ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων – Τι ζητεί από τους εισαγγελείς για να τεθεί «ανάχωμα στη βία»

Read More »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Τα υπέρ και τα κατά από την​ εισαγωγή​ ψηφιακών πλατφορμών​ στο ​δημόσιο – Ο ρόλος της πανδημίας και η τεχνητή νοημοσύνη

παραχώρηση προς τον Δήμο Πειραιά

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν

Ολόκληρη η απόφαση ΑΠ για το ψήφισμα – καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα- Το σκεπτικό των δικαστών που μειοψήφησαν