Αδικοπραξία – Κινητή τηλεφωνία – Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους – Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης – Ένσταση συνυπαιτιότητας -.

Advertisements

Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους. Αδικοπραξία που συνίσταται σε παράνομες χρεώσεις σε τηλεφωνική σύνδεση με αποστολή μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων αριθμών στο κινητό τηλέφωνο του ενάγοντος χωρίς τη συναίνεσή του. Μη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος ως μέσου καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Αποζημίωση. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ενάγων.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

Αριθμός Απόφασης 206/2020

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Τακτική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτοδίκη και τη Γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19  Νοεμβρίου του 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Β. Σ. του Σ., κατοίκου …, οδός … αρ…., ΑΦΜ …, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ  Η ΚΛΗΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:  Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία C. … Α.Ε που εδρεύει στο … Αττικής  επί της οδού … νόμιμα εκπροσωπημένης,  ΑΦΜ …, η οποία  παραστάθηκε  διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Τσακανίκα.

 Ο καλών – ενάγων  με την από 11.09.2019 κλήση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθ. πράξης κατάθεσης ./11.09.2019, ζήτησε να γίνει  αυτή δεκτή και δικάσιμος συζήτησης ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην παρούσα δικάσιμο η οποία εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους που περιέχονται στις προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ΄αυτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 11.09.2019 με αριθ. πράξης κατάθεσης ./11.09.2019 κλήση του ενάγοντος, η από 11.02.2018 με αριθ. πράξης κατάθεσης ./01.02.2018 αγωγή του, κατόπιν έκδοσης της 557/2019 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, με την οποία, κατόπιν παραίτησης του ενάγοντος από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής κατά της πρώτης εναγομένης θεωρήθηκε ότι δεν ασκήθηκε ως προς αυτήν, ενώ ως προς τη δεύτερη εναγομένη διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης κατ΄άρθ. 254 ΚΠολΔ προκειμένου να προσκομιστούν τα εκεί αναφερόμενα έγγραφα.

Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα εξής: Η  εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α. Α.Ε.» που εδρεύει στον … Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώτη εναγομένη αρχικά της αγωγής ως προς την οποία ο ενάγων παραιτήθηκε από το δικόγραφο και το δικαίωμα, θεωρουμένης της αγωγής ως προς αυτήν ως μη ασκηθείσας, διαθέτει επιχείρηση  παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και μεταξύ των άλλων παρέχει υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω SMS (σύντομων μηνυμάτων) με χρέωση του συνδρομητή της καθώς οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κατά τη χρήση τους από κινητό τηλέφωνο.  Η εν λόγω εταιρεία έχει λάβει άδεια από την ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΕΕΤΤ) με αριθμό μητρώου 04-111, η οποία αρχή, ελέγχει και εποπτεύει την απελευθερωμένη ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι εφάπαξ τέλους εκχώρησης και ετησίου χρηματικού αντιτίμου, διαθέτοντας το κατάλληλο αριθμοδοτικό φάσμα, μεταξύ των άλλων και των σύντομων πενταψηφίων αριθμών (short code)  περιλαμβανομένων και των αριθμών 1… και 1…, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ΕΣΑ), (Αποφάσεις ΕΕΤΤ 206/29.1.2001, ΦΕΚ 127 Β΄ και 215/31/28.5.2001, ΦΕΚ 644 Β΄). Ο ενάγων, είναι κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης κινητού τηλεφώνου με αριθμό … της οποίας πάροχος είναι η δεύτερη εναγομένη εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες της άνω εταιρίας ΥΠΠ προσφέρονται μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων  της δεύτερης εναγομένης η οποία έχει την ιδιότητα του παρόχου δικτύου  και του παρόχου εκκίνησης κλήσης και χρεώνονται μέσω των μηνιαίων λογαριασμών που η τελευταία στέλνει στους συνδρομητές της – πελάτες της ως επιπλέον χρέωση της χρήσης της  τηλεφωνικής της σύνδεσης, το ποσό δε αυτό της επιπλέον χρέωσης από τις ΥΠΠ κατανέμεται ως έσοδο μεταξύ των δύο αυτών εταιρειών, οι οποίες έχουν συνάψει μεταξύ τους σχετική σύμβαση, κατά τα ποσοστά που έχουν συμφωνήσει (βλ. την από 15/5/2008 σύμβαση μεταξύ των άνω εταιρειών). Η προαναφερόμενη εταιρεία ΥΠΠ, απέστειλε στις  25/9/2016 και περί ώρα 19.22΄ στον προαναφερόμενο αριθμό κινητού τηλεφώνου του ενάγοντος μέσω πενταψήφιου αριθμού -αριθμοδοτικού πόρου του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 1…, το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS):

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΑΣ

http://w.com/?

p=tokens;u=.;=ty.;aff=freek

Το μήνυμα αυτό και η κατηγορία τέτοιων μηνυμάτων χρεώνονται κατά την λήψη τους, η ανωτέρω δε εταιρεία το απέστειλε εις διπλούν, χρεώνοντας όμως τρία μηνύματα, ενώ σημειωτέον σ΄αυτό το μήνυμα δεν υπήρχε η επωνυμία της ως αποστολέα  δημιουργώντας έτσι σύγχυση στον ενάγοντα για το ποιος είναι ο αποστολέας. Στο εν λόγω μήνυμα η προαναφερόμενη εταιρεία ΥΠΠΠ είχε ενσωματώσει σε εφαρμογή (p=tokens;u=.;=ty.;aff=freek) τον  άνω αριθμό τηλεφώνου του ενάγοντος, ώστε τυχόν ακούσια μη συνειδητή επίσκεψή του στην ιστοσελίδα που παρέπεμπε (http://wapimo.com/?),  να έχει  σαν αποτέλεσμα  την ενεργοποίηση υπηρεσίας αποστολής από αυτήν μηνυμάτων και παιγνίων στο κινητό του ενάγοντος μέσω του μηνύματός της και την εμπλοκή του στις υπηρεσίες της από τον πενταψήφιο αριθμό 1… που αυτή χρησιμοποιεί, δηλαδή εμπεριείχε με τον τρόπο αυτό αποδοχή εγγραφής σε συνδρομητική υπηρεσία που αυτή παρείχε, με την χρήση ενός άλλου SMS που είχε προηγηθεί και είχε σταλεί στο κινητό τηλέφωνο του ενάγοντος, δηλαδή από τον πενταψήφιο αριθμό 1.. που αυτή χρησιμοποιεί, όπου εκεί  του γνωστοποιούσε  τον κωδικό (ΡΙΝ) με στοιχεία 9…. Προηγούμενα, όπως φαίνεται από το προσκομιζόμενο εκτυπωμένο αρχείο των μηνυμάτων του κινητού του τηλεφώνου, 4΄ μόλις λεπτά πριν λάβει το πρώτο ως άνω SMS από τον αριθμό 1… και περί ώρα 19.18΄ την ίδια μέρα, είχε λάβει το κατωτέρω μήνυμα από τον αριθμό-αριθμοδοτικό πόρο 1… του οποίου έκανε χρήση η ως άνω εταιρεία ΥΠΠ: «ΔΩΡΕΑΝ SMS BUKUGAMES ΒΑΛΕ TO PIN . ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΡ, 2,08 Ε Χ 3SMS =6,24 Ε/ΕΒΔ.ΠΑΡΟΧΟΣ AMAZE SA ΤΗΛ . ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ2.08X3SMS =6,24/ΕΒΔ.ΔΙΑΓΡΑΦΗ BUKU STOP ΣΤΟ 1…».  Ο ενάγων ουδέν έπραξε επ΄αυτού, ούτε έβαλε το συγκεκριμένο pin (94534) στην εν λόγω άνω ιστοσελίδα. Με τον ανωτέρω τρόπο η προαναφερόμενη εταιρεία αποστέλλοντας δύο συνεχή μηνύματα από δύο διαφορετικούς αριθμούς εντελώς άσχετα μεταξύ τους φαινομενικά, με διαφορά 4΄ λεπτών το ένα από το άλλο, προσπάθησε να αποσπάσει ενέργεια του ενάγοντος ακούσια ή εκούσια με σκοπό να τον γράψει συνδρομητή ολοκληρώνοντας την εγγραφή αυτού του χωρίς ο ενάγων να ανοίξει το μήνυμα από τον αριθμό 1…. Τις επόμενες ημέρες και σε συνέχεια αυτού,  ο ενάγων έλαβε από την άνω εταιρεία ΥΠΠ, μια σειρά από SMS και συγκεκριμένα το ακόλουθο τριπλό SMS με το εξής περιεχόμενο από τον αριθμό 1…: ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΑΣ :http://w..com, (1) 2012 REAL FOOTBALL ΚΑΙ ΑΛΛΑ :wapimo.com(2) ΚΑΤΕΒΑΣΕ TO ANGRY BIRDS,ΕΚΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ: w..com(3). Για μηνύματα αυτά χρεώθηκε ο  τηλεφωνικός του λογαριασμός, ενώ υπήρξε κατ΄επανάληψη στις κατωτέρω ημερομηνίες αποστολή του άνω μηνύματος και χρέωση του ενάγοντος. Συνολικά οι χρεώσεις του ενάγοντος εξαιτίας της κατ΄επανάληψη αποστολής του ίδιου αυτού μηνύματος από την άνω εταιρεία ΥΠΠ,  στον τηλεφωνικό  του αριθμό, από τον αριθμό 1…, είναι οι εξής: Στις 25/9/2016 τρία μηνύματα αντί 1,6807 ευρώ το καθένα σύνολο 5,042 ευρώ, στις 27/9/2016 τρία μηνύματα αντί 1,6807 ευρώ το καθένα σύνολο 5,042 ευρώ, στις 4/10/2016 τρία μηνύματα αντί 1,6807 ευρώ το καθένα σύνολο 5,042 ευρώ, ομοίως την 11/10/2016 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως, στις 18/10,  με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως στις 25/10 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως την 1/11 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως στις  8/11 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως στις 15/11 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως  στις 22/11 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως στις 29/11 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ,  ομοίως στις 6/12 με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, ομοίως στις 13/12/2016  με συνολική χρέωση 5,042 ευρώ, συνολικά  δε, χρεώθηκε με το ποσό των (65,546 ευρώ πλέον 24%  από 15,731 ευρώ) 81,277 ευρώ. Προηγούμενα όμως, στις 25/9/2016 και ώρα 19.18΄ όπως και στις 25/10/2016 στις 17.41΄, από τον αριθμό 1…, αποδείχθηκε ότι η άνω εταιρεία ΥΠΠ, του είχε αποστείλει  SMS με το εξής περιεχόμενο: «ΕΙΣΑΙ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ /Η ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ BUKUGAMES ΠΑΡΟΧΟΣ AMAZE ΑΕ ΤΗΛ 2111881777 ΔΙΑΓΡΑΦΗ BUKU STOP ΣΤΟ 1. ΧΡ 2,08 Ε Χ 3SMS =6,24 Ε ΕΒΔ». Το μήνυμα αυτό επαναλήφθηκε στις 25/11/2016 και ώρα 17.34΄ χωρίς ο ενάγων να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και να δώσει σημασία αφού δεν υπήρχε καμία συμμετοχή του για ενεργοποίηση υπηρεσίας στον εν λόγω αριθμό 1…, είτε  δηλαδή απαντώντας με μήνυμα στον αριθμό αυτό, είτε απαντώντας στον έτερο αριθμό 1…, ούτε συμμετείχε εισερχόμενος στην ιστοσελίδα της άνω εταιρείας ΥΠΠ «http://w..com» με κωδικό. Τα παραπάνω μηνύματα ως εκτέθη, ο ενάγων τα λάμβανε χωρίς να πράττει ουδέν, ενώ δεν γνώριζε τον αποστολέα τους, ειδικά από τον αριθμό 1… που τίποτε σχετικό δεν αναφέρονταν στο μήνυμα που του στέλνονταν και δεν έδωσε ευλόγως σημασία θεωρώντας ότι  αφού δεν κάνει οιαδήποτε ενέργεια μέσω του κινητού του τηλεφώνου, δεν χρεώνεται.  Η άγνοια περί χρέωσής του με την αποστολή των μηνυμάτων αυτών, ενισχύονταν από το γεγονός ότι δεν λάμβανε αναλυτικό λογαριασμό από τον παρόχό του δεύτερη εναγομένη ώστε να παρατηρήσει τη μηνιαία χρέωσή του και τον λόγο χρέωσής του, αλλά λάμβανε μόνο γενικό συνοπτικό λογαριασμό. Τα παραπάνω ποσά χρέωσής του, περιλήφθηκαν στον λογαριασμό του από τον πάροχό του δεύτερη εναγομένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2016. Αποδείχθηκε επομένως ότι ο ενάγων, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και χωρίς επομένως να καταρτίσει οιαδήποτε σύμβαση με την άνω εταιρεία ΥΠΠ, ώστε με τη συναίνεσή του να του αποστέλλει τα άνω μηνύματα και να τον καταστήσει χρήστη των εκεί αναφερόμενων  υπηρεσιών, χρεώθηκε παράνομα από αυτήν με τα άνω ποσά. Οι πρακτικές αυτού του είδους από εταιρείες ΥΠΠ όπου χρήστες κινητών τηλεφώνων χρεώνονταν με ποσά και επιβαρύνονταν οι λογαριασμοί τους επειδή εγγράφονταν εν αγνοία τους σε ΥΠΠ μέσω μηνυμάτων, έλαβαν εκτεταμένες διαστάσεις στη Χώρα και υπήρξαν πολλές καταγγελίες καταναλωτών, για τις οποίες υπήρξαν και δημοσιεύματα στον τύπο περί εκτόξευσης  των καταγγελιών για το έτος 2017 με αναφορές ότι η αρμόδια αρχή που επιβλέπει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» (ΕΕΤΤ) επέβαλε για το εν λόγω έτος (2017) σε εταιρείες ΥΠΠ για παράνομες χρεώσεις υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων και SMS πρόστιμα της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ(βλ. δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «c.gr», της 11.01.2018), ενώ για το ζήτημα επιλήφθηκε και ο Συνήγορος του Καταναλωτή ο οποίος προέβη στην έκδοση των υπ΄αριθ. 48764/22.12.2017, 31887/07.09.2017, 31077/31.08.2017 συστάσεων προς τις εκεί αναφερόμενες εταιρείες ΥΠΠ και παρόχους δικτύου εκκίνησης κλίσης, με τις οποίες σύστηνε την αποχρέωση των λογαριασμών των καταγγελλόντων από τα ποσά χρέωσης ΥΠΠ μέσω των εταιρειών παρόχων δικτύου, καλούσε τους  εκεί αναφερόμενους Πάροχους Δικτύου κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΥΠΠ να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να διασφαλίστει με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτήν από την ΕΕΤΤ, χρησιμοποιούνται για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι. Ειδικότερα, ως προς το θέμα αυτό, τις καλούσε συνεργαζόμενες με τις εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίηση της επίμαχης διαδικασίας, να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να παύσει στο εξής η πρακτική παροχής ΥΠΠ(η οποία περιγράφεται στη σύσταση), κατά την οποία εγγράφονται σε τέτοιες υπηρεσίες καταναλωτές, χωρίς να καταχωρούν οι ίδιοι με θετική τους ενέργεια τον αριθμό της κινητής τους σύνδεσης σε ορισμένο για τον σκοπό αυτό πεδίο ιστοσελίδας παροχής ΥΠΠ, με μόνη την άσκηση πίεσης σε εικονίδιο με την ένδειξη “ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18”, ή “έναρξη”, ή “ΟΚ”, ή κ.ά. και στη συνέχεια με άσκηση πίεσης σε εικονίδιο με την ένδειξη “επιβεβαίωση”, ή “ΟΚ”, ή κ.ά.. Καλούσε τις εκεί αναφερόμενες εταιρείες να μεριμνήσουν για την εφαρμογή τρόπων εγγραφής στις ΥΠΠ για την παροχή των οποίων χρησιμοποιούνται αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτές από την ΕΕΤΤ, με τους οποίους να διασφαλίζεται πέραν κάθε αμφιβολίας η ρητή συγκατάθεση του Χρήστη για εγγραφή με θετική του ενέργεια π.χ. μέσα από εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας (π.χ. SMS), πέραν του πρωτεύοντος (διαδίκτυο), κατά τρόπον ώστε οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μέσα από το δευτερεύον κανάλι να μπορούν να επιβεβαιωθούν από τρίτο μέρος π.χ. τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (για παράδειγμα ο καταναλωτής να πρέπει να λάβει και να απαντήσει σε SMS για τη συμφωνία του στην παροχή της ΥΠΠ). Καλούσε τις εκεί αναφερόμενες εταιρείες- πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών  που ενεργούσαν  ως Πάροχοι Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης, μέσω των λογαριασμών των οποίων γίνεται η χρέωση του συνδρομητή και η οποία αμείβεται για τις σχετικές της υπηρεσίες με αντίτιμο ποσοστό από τα καταβαλλόμενα από τον τελικό Χρήστη για την ΥΠΠ, να παύσει να παρέχει στις συμβαλλόμενες με αυτήν εταιρείες- παρόχους αριθμοδοτικών πόρων ή/ και παρόχους ΥΠΠ τεχνικές δυνατότητες πρόσβασης στους αριθμούς κινητών συνδέσεων των συνδρομητών της, όταν πρόκειται για την παροχή ΥΠΠ που δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ασφάλεια των συναλλαγών, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν ανωτέρω (με ενδεικτική αναφορά του παραδείγματος του “pop-up window” ή του “display banner” και της εγγραφής μέσω της επιλογής εικονιδίων τύπου “έναρξη, ενεργοποίηση, ok, κ.ά” σε οθόνη αφής έξυπνου κινητού). Ο ενάγων, μετά από έλεγχο του αυξημένου μηνιαίου λογαριασμού του με επανειλημμένες καταγγελίες προς τον παροχό του δεύτερη εναγόμενη, δύο φορές ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016, διαμαρτυρήθηκε για την  αδικαιολόγητη χρεώσή του με τα ανωτέρω ποσά. Η εν λόγω πάροχος του απέστειλε επιστολή μετά από δίμηνο και τρίμηνο αντίστοιχα, δηλαδή στις 18.1.2017 και 3.3.2017, με την οποία του γνωστοποιούσε με γενικότητες ότι αυτή δεν έχει ευθύνη για τις χρεώσεις από ΥΠΠ και ότι βάσει της ενημέρωσης που είχε από την άνω εταιρεία ΥΠΠ, ο ενάγων είχε γραφτεί συνδρομητής την 25.9.2016 μέσω της σελίδας της υπηρεσίας και ότι διεγράφη στις 17.01.2017, χωρίς να αναφέρει τον τρόπο της εγγραφής, ποια ήταν η ιστοσελίδα μέσω της οποίας δήθεν ενεγράφη, ενώ του γνωστοποιούσε ότι διεγράφη από την υπηρεσία της ως άνω εταιρείας ΥΠΠ στις 17.01.2017, την προηγουμένη δηλαδή της σύνταξης της πρώτης απαντητικής επιστολής της δεύτερης εναγομένης (στις 18.01.2017), χωρίς όμως ο ενάγων  να πράξει ουδέν για τη διαγραφή του, επιτείνοντας με τον τρόπο αυτό τη σύγχυση και τη συναλλακτική του ανασφάλεια ως προς τον τρόπο επέμβασης από τρίτους και χρέωσης της τηλεφωνικής του σύνδεσης την οποία διατηρεί με την δεύτερη εναγομένη. Ως προς την ευθύνη της δεύτερης εναγομένης λεκτέα είναι τα εξής:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, που θεσπίστηκε με την με αριθ. 578/29/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1651 15.10.2010) απόφαση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), ορίζει στο άρθ. 3 για τις προϋποθέσεις παροχής ΥΠΠ/Γενικές Υποχρεώσεις Παροχών:1. Η παροχή ΥΠΠ επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις α) του Ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις”, β) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 “Κανονισμός Γενικών Αδειών”, γ) της υπ` αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”, δ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 441/121/2007 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης”, ε) των λοιπών σχετικών διατάξεων του πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και  στ) της παρούσας Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύουν.  Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις δεν απαλλάσσει τον Πάροχο ΥΠΠ από άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και σχετίζονται με το είδος των υπηρεσιών που παρέχει. 2. Η πρόσβαση όλων των Τελικών Χρηστών των Δικτύων Εκκίνησης Κλήσης προς όλες τις ΥΠΠ είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο συνδρομητής ενημερώνεται σαφώς κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης για τη δυνατότητα χρέωσης του μέσω του λογαριασμού του για χρήση υπηρεσιών τρίτων, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα χρέωσης του μέσω της λήψης σύντομων μηνυμάτων, όπου αυτό ισχύει.  3. Ο Τελικός Χρήστης δύναται με αίτηση του προς τον Πάροχο του Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασης του σε όλες τις ΥΠΠ ή σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές. Η φραγή αυτή μπορεί να αφορά και τη λήψη όλων των σύντομων μηνυμάτων ΥΠΠ ή των σύντομων μηνυμάτων ΥΠΠ από συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος του Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φραγής δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του παρόχου δικτύου εκκίνησης κλήσης, σε εύκολα προσβάσιμο από τον Τελικό Χρήστη σημείο.  4. Ο Πάροχος ΥΠΠ είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την παροχή των ΥΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της παρούσας Απόφασης. 5. Ο Πάροχος Δικτύου διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτόν από την ΕΕΤΤ, χρησιμοποιούνται για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι. 6. Ο Πάροχος ΥΠΠ, ο Πάροχος Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων υποχρεούνται να εξετάζουν τις υποβαλλόμενες σε αυτούς καταγγελίες καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Απόφασης.  7. Ο Πάροχος ΥΠΠ, ο Πάροχος Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήματος της, οποιαδήποτε πληροφορία αυτή απαιτήσει, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους με τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο δε άρθ. 7 που αφορά τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Services-SMS) Προστιθέμενης Αξίας (PSMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων Προστιθέμενης Αξίας (PMMS): Οι ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Services-SMS) Προστιθέμενης Αξίας (PSMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων Προστιθέμενης Αξίας (PMMS) ισχύουν συμπληρωματικά των ως άνω αναφερόμενων στο άρθρο 4 όρων. Τα αναφερθέντα στο παρόν άρθρο δεν αφορούν ΥΠΠ με συνδρομή. 1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών PSMS και PMMS, υποχρεούται να ενημερώνει κάθε Τελικό Χρήστη άμεσα μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος, για τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία: α) την τιμολόγηση ανά μήνυμα β) τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας γ) το συνολικό μέγιστο κόστος της Υπηρεσίας για τον Τελικό Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δ) την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ και ε) για το γεγονός ότι η παρεχόμενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Η ενημέρωση για τα ανωτέρω παρέχεται ατελώς. 2. Εφόσον, ο Τελικός Χρήστης επιλέξει μία ΥΠΠ μη συνδρομητική, η οποία απαιτεί εγγραφή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο, στον οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς ή δευτερογενώς ο πενταψήφιος σύντομος κωδικός, το οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιεί το όνομα, το κόστος της υπηρεσίας και την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Στην περίπτωση που ο τελικός χρήστης αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία, θα πρέπει να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης εντός χρονικού ορίου πέντε (5) λεπτών από την χρονική στιγμή αποστολής του αρχικού μηνύματος που ζητά την συγκατάθεση του χρήστη . Η εγγραφή στην υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί, μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσης του εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου για την εγγραφή του στην υπηρεσία. Διαφορετικά η εγγραφή του στην υπηρεσία ακυρώνεται. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία -μέσω της ως άνω ρητής πράξης συγκατάθεσης- ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ.  (Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 της Απόφ. 923/12 -ΦΕΚ Β` 651/28.02.2020- ΕΕΤΤ). 3. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του Τελικού Χρήστη σε μη συνδρομητική ΥΠΠ που απαιτεί εγγραφή, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 2, ο Πάροχος Υπηρεσιών PSMS και PMMS, υποχρεούται να ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη άμεσα με σύντομο μήνυμα για τα κάτωθι, στοιχεία:α) το γεγονός, ότι έχει εγγραφεί σε ΥΠΠ και το όνομα αυτής, β) το κόστος της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), γ) την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ και τον αριθμό της γραμμής βοήθειας/παραπόνων δ) τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί ο χρήστης να διαγραφεί, όπου αυτό έχει εφαρμογή ε) το γεγονός ότι η παρεχόμενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Η ενημέρωση για τα ανωτέρω παρέχεται ατελώς. Ενώ στο άρθ. 9 που αφορά τις Καταγγελίες Καταναλωτών ορίζει:  1. Ο καταναλωτής υποβάλλει την καταγγελία του για την παροχή ΥΠΠ εγγράφως είτε στον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης είτε στον Πάροχο Δικτύου είτε στον Πάροχο ΥΠΠ. 2. Ο πάροχος που λαμβάνει την καταγγελία για την παροχή ΥΠΠ οφείλει να απαντά εγγράφως σε αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) είκοσι ημερών. Ο πάροχος που λαμβάνει την καταγγελία οφείλει να αποδίδει σε αυτή μοναδικό αριθμό αναφοράς (αριθμό πρωτοκόλλου) που περιλαμβάνει και την πληροφορία της ημερομηνίας παραλαβής.

Ο εν λόγω αριθμός αναφοράς κοινοποιείται από τον πάροχο που λαμβάνει την καταγγελία στον καταναλωτή εφόσον αυτός αιτηθεί σχετικά. Σε κάθε περίπτωση η έγγραφη απάντηση του παρόχου προς τον καταναλωτή περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του παραπόνου/καταγγελίας. 3. Ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης ενημερώνει άμεσα τον Πάροχο Δικτύου για κάθε καταγγελία καταναλωτή που τον αφορά. Ο Πάροχος Δικτύου ενημερώνει τον Πάροχο ΥΠΠ άμεσα για κάθε καταγγελία καταναλωτή που τον αφορά. Ο Πάροχος ΥΠΠ τηρεί πλήρως ενημερωμένο συνοπτικό κατάλογο και σχετικό αρχείο των καταγγελιών καταναλωτών που λαμβάνει είτε απευθείας είτε μέσω άλλων παροχών είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανά παρεχόμενη ΥΠΠ. Στον εν λόγω κατάλογο καταγγελιών περιλαμβάνεται και η πληροφορία του τρόπου αντιμετώπισης κάθε καταγγελίας. Το σχετικό αρχείο καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο των τελευταίων δύο ετών. 4. Ο πάροχος που λαμβάνει καταγγελία καταναλωτή για την παροχή ΥΠΠ εξετάζει ενδελεχώς και σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους παρόχους το περιεχόμενο της καταγγελίας και μεριμνά για την παροχή ολοκληρωμένης απάντησης στην καταγγελία του καταναλωτή εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας. Η εξέταση των καταγγελιών δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο καταγραφής των στοιχείων της κλήσης στην αναλυτική κατάσταση κλήσεων αλλά καλύπτει το σύνολο των καταγγελλομένων. 5. Ο Πάροχος Δικτύου, στην περίπτωση που μετά από καταγγελία καταναλωτή ή κατόπιν δικής του έρευνας διαπιστώσει ότι οι δευτερογενώς από αυτόν εκχωρηθέντες αριθμοί στον Πάροχο ΥΠΠ δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, τότε διακόπτει την παροχή των ΥΠΠ. Στην περίπτωση αυτή, σε συνεννόηση με τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης, προβαίνουν στην μη χρέωση των σχετικών κλήσεων των καταναλωτών ή/και στην επιστροφή των καταγγελθέντων για αυτές τις κλήσεις ποσών. 6. Σε περίπτωση μαζικών καταγγελιών καταναλωτών για μη νόμιμη παροχή συγκεκριμένων ΥΠΠ, ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να διακόψει την παροχή πρόσβασης στις συγκεκριμένες ΥΠΠ και να ενημερώσει σχετικά την ΕΕΤΤ. 7. Εφόσον, μετά την έγγραφη απάντηση του παρόχου στην καταγγελία του καταναλωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, δεν διευθετηθεί η διαφορά μεταξύ των δύο μερών, ο καταγγέλλων δύναται να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ για να επιληφθεί του θέματος με βάση τις αρμοδιότητες της. Η υποβαλλόμενη στην ΕΕΤΤ καταγγελία περιλαμβάνει και την έγγραφη απάντηση του παρόχου, εφόσον υπάρχει. Εξάλλου, στο άρθ. 10 του άνω Κώδικα, ορίζεται ότι: 1. Στη Σύμβαση μεταξύ Παρόχου Δικτύου και παρόχου ΥΠΠ περιλαμβάνονται οπωσδήποτε όροι που αφορούν την υποχρέωση του συμβαλλόμενου Παρόχου ΥΠΠ να συμμορφώνεται με την παρούσα Απόφαση καθώς και κάθε σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στον ν. 3471/2006, που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ορίζεται στο άρθ.11 αυτού για τη μη ζητηθείσα επικοινωνία:1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (με ή) χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς. 2. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 3. Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση. 4. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας, ή κατά παράβαση του άρθρου 5 του π.δ. 131/2003 (Α 116), ως ισχύει, ή όταν ενθαρρύνονται οι αποδέκτες να επισκεφθούν ιστοσελίδες που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. 5. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, που καθορίζονται με κοινή πράξη της Α.Π.Δ.Π.Χ. και της Α.Δ.Α.Ε., για την αποτροπή της μη ζητηθείσας επικοινωνίας. Από τον φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παραβίασε από αμέλεια την υποχρέωση αυτή καθώς και την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο β` της παραγράφου 2, οι αποδέκτες μη ζητηθείσας επικοινωνίας, έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν αποζημίωση για κάθε περιουσιακή ζημία ή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υποχρεούται σε αποζημίωση και στη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθεί η παραβίαση στο μέλλον εφόσον αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει αμέλεια. Περαιτέρω, στο άρθ. 9 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ορίζεται στην παρ.1 ότι: α) Διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. β) Προμηθευτής, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό του προμηθευτή. Στην παρ.5 ορίζεται ότι η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.3471/2006. Στο άρθρο 9ε΄ του νόμου αυτού για τις  παραπλανητικές παραλείψεις ορίζεται:  1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισμών του συγκεκριμένου μέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. 2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εμπορική επιδίωξη της εμπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να λάβει ο μέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει. Στο άρθ. 8 του ίδιου νόμου ορίζεται: 1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψη του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, παρέχει υπηρεσία, κατά τρόπο ανεξάρτητο. 2. Δεν είναι υπηρεσία, με την έννοια αυτού του άρθρου, παροχή η οποία έχει ως άμεσο και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων ή τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. (Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας). 3. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. 4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανομίας και υπαιτιότητας του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών ………Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι, η αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου, μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της περιουσιακού ή μη χαρακτήρα, ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Έτσι, παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας, στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της, κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Η παράλειψη, ως όρος της αδικοπραξίας συντρέχει, όταν υπήρχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προφύλαξης του προσβληθεντος δικαιώματος ή συμφέροντος και αποτροπής του ζημιογόνου αποτελέσματος. Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκύψει, είτε από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε από την αρχή της καλής πίστεως, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, που απορρέει από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ (ΑΠ 118/2006, ΑΠ 831/2005, ΑΠ 174/2005). Είναι δυνατό μια ζημιογόνος ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Τούτο συμβαίνει, όταν η ενέργεια αυτή, καθ` εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση, θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον (ΑΠ 1028/2015, ΑΠ 1738/2013). Περαιτέρω, αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε, αντικειμενικά, να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων και, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου περιστατικού, το συγκεκριμένο επιζήμιο αποτέλεσμα (ΟλΑΠ 18/2004). Δεν εξετάζονται οι ατομικές δυνατότητες και γνώσεις του συγκεκριμένου βλάψαντος, αλλά η δυνατότητα προγνώσεως του μέσου συνετού ανθρώπου (ΑΠ 719/2012). Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά και όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγομένη ως πάροχος της τηλεφωνικής σύνδεσης του ενάγοντος μέσω της οποίας η άνω εταιρεία ΥΠΠ προέβη σε παράνομες χρεώσεις της εν λόγω τηλεφωνικής του σύνδεσης με την αποστολή των άνω μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων  αριθμών στο  κινητό του τηλέφωνο χωρίς τη συναίνεσή του, δεν έλαβε όπως είχε υποχρέωση με βάση και την καλή πίστη καθώς και τους συναλλακτικούς κανόνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας που συνάπτει με ιδιώτες πελάτες της όπως αυτή με τον ενάγοντα, επαρκή μέτρα προστασίας αυτού ως μέσου καταναλωτή  από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του  με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει, ούτε είχε προβεί σε οιαδήποτε θετική ενέργεια για να λάβει  αυτά από τον άνω πάροχο ΥΠΠ, ο οποίος επενέβη στην τηλεφωνική του σύνδεση μέσω των ανωτέρω πενταψήφιων αριθμοδοτικών πόρων και πέτυχε εν αγνοία του να τον χρεώσει με τα προναφερόμενα ποσά από τα οποία κέρδισε τόσο η ίδια η εταιρεία ΥΠΠ όσο και η δεύτερη εναγομένη κατά τη μεταξύ τους σύμβαση διανομής των κερδών από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος από τη δεύτερη εναγομένη και συγκεκριμένα η μη σαφής, αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του για τις εν λόγω ΥΠΠ, όπως η σχετική της υποχρέωση προκύπτει από τις προαναφερόμενες διατάξεις, φαίνεται και από τις αναρτήσεις της κοντά στην επίδικη χρονική περίοδο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (cosmote.gr) την οποία διατηρεί προς ενημέρωση των συνδρομητών της και εν γένει του καταναλωτικού κοινού. Εκεί, προβαίνει στις εξής κατά το ενδιαφέρον σημείο τους ενημερώσεις και συγκεκριμένα, στο σχετικό σημείο που αφορά τη χρήση ΥΠΠ από τρίτους μέσω του δικτύου της, αφού αναφέρει ότι η ΥΠΠ είναι συνήθως αυξημένης χρέωσης και ότι η πρόσβαση στις ΥΠΠ είναι αρχικά ανοιχτή, στο ειδικότερο τμήμα που αφορά τα SMS, αναφέρει ότι η χρέωση του SMS μιας ΥΠΠ μπορεί να γίνεται με την αποστολή SMS ή τη λήψη του στο κινητό. Επίσης, ότι οι ΥΠΠ παρέχονται από τρίτους παρόχους, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν, ενώ αναφέρει ότι η φραγή αποτελεί διακοπή πρόσβασης του συνδρομητή στις ΥΠΠ σε όλες ή σε ορισμένες και ότι η αυτή (εναγομένη) προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης φραγών ΥΠΠ. Ενώ, ως προς τις συνδρομητικές υπηρεσίες ΥΠΠ μέσω SMS αναφέρει ότι ο χρήστης πληρώνει π.χ εφάπαξ ένα ποσό ή ανά μήνα για να λαμβάνει περιοδικά την  υπηρεσία ΥΠΠ ή για να απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές σε μια ΥΠΠ  την οποία χρησιμοποιεί συχνά. Ότι τα συνδρομητικά μοντέλα των ΥΠΠ διαφέρουν ανά υπηρεσία και ότι η αυτή (εναγομένη) συστήνει στους  πελάτες της να διαβάζουν με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως επίσης και τα ενημερωτικά απαντητικά SMS που υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνουν από τον πάροχο της υπηρεσίας πριν και μετά την εγγραφή τους σε συνδρομητική υπηρεσία. Ωστόσο, δεν διαλαμβάνει καμία ενημέρωση για τον τρόπο εγγραφής των συνδρομητών της στις ΥΠΠ, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται με σαφή και αναλυτικό τρόπο ο καταναλωτής για το πως εγγράφεται στις υπηρεσίες αυτές, ποια διαδικασία ακριβώς ακολουθείται ώστε κατόπιν δικών του ενεργειών να αντιλαμβάνεται με τρόπο αναμφίβολο ότι έχει εγγραφεί σε τέτοιες υπηρεσίες και ότι  έχει ξεκινήσει να χρεώνεται για την λήψη τους, πολλώ δε μάλλον όταν στην προηγούμενη ενημέρωσή της  αναφέρει ότι η χρέωση του SMS μιας ΥΠΠ μπορεί να γίνεται με μόνη την αποστολή SMS ή τη λήψη του στο κινητό  τηλέφωνο του συνδρομητή της. Τούτο διαπιστώνεται από την προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα εκτύπωση της ιστοσελίδας της δεύτερης εναγομένης την οποία είχε αναρτημένη στις 06.02.2017. Όμοια ελλιπής ενημέρωση ως προς το σημείο αυτό, υπάρχει και στην ιστοσελίδας της που ήταν αναρτημένη και στο αμέσως επόμενο διάστημα και δη στις 10.07.2017 όπου μεταβάλει την ενημέρωση ως προς τις ΥΠΠ και καλεί τους συνδρομητές της για περισσότερες πληροφορίες να πατήσουν σε συγκεκριμένο σημείο  της ιστοσελίδας,  της οποίας όμως δεν προέκυψε το περιεχόμενο, ούτε ότι ήταν εν λειτουργία. Την ακρίβεια του περιεχομένου των  εκτυπώσεων των αναρτήσεων αυτών δεν τον αρνήθηκε η εναγομένη. Να σημειωθεί ότι για το χρονικό διάστημα ακριβώς που ο ενάγων χρεώθηκε εντός του 2016, δεν προσκομίστηκε απόσπασμα της ιστοσελίδας, ούτε η εναγομένη προσκόμισε κάτι σχετικό, περιορίστηκε δε  να αναφέρει ότι δεν τηρεί αρχείο της ιστοσελίδας της για το διάστημα πριν τις 28.05.2017. Παρόλο μάλιστα που το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ΥΠΠ όπως η άνω εταιρεία ΥΠΠ και των εταιρειών παρόχων δικτύου και παρόχων δικτύου εκκίνησης κλήσης όπως η δεύτερη εναγομένη, όπως έχει  θεσπιστεί με τον άνω Κώδικα Δεοντολογίας ΥΠΠ δυνάμει της 578/29/2010 απόφασης της ΕΕΤΤ, δεν έχει μεταβληθεί, η δεύτερη εναγομένη, προφανώς λόγω του θορύβου που προέκυψε από παράνομες χρεώσεις ΥΠΠ και των καταγγελιών συνδρομητών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που επακολούθησαν καθώς και των συστάσεων της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και των δημοσιευμάτων στον τύπο, έσπευσε, σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο του επιδίκου και μετά την άσκηση της αγωγής, σε πλήρη αλλαγή της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο ως προς την ενημέρωση των συνδρομητών της και του καταναλωτικού κοινού εν γένει για τις ΥΠΠ μέσω του δικτύου της, οπότε πλέον κατέστησε πιο αναλυτική και προσιτή στον μέσο καταναλωτή την ενημέρωση υπό τη μορφή ερωτοαπαντήσεων ως προς το ζήτημα του τρόπου εγγραφής και εκκίνησης της χρέωσης για τη λήψη τέτοιων ΥΠΠ από τους πελάτες της (βλ. εκτυπωμένη ανάρτηση της ιστοσελίδας της στις 19.04.2018 που προσκομίζει ο ενάγων). Εάν η δεύτερη εναγομένη, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει με τους συνδρομητές της  ή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης που διαθέτει όπως της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, ενημέρωνε  με σαφή και αναλυτικό τρόπο στον επίδικο χρόνο, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί ο συνδρομητής της για να λαμβάνει ΥΠΠ και με ποιο τρόπο γίνεται η νόμιμη χρέωσή του για τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών καθώς και τους κινδύνους που έχει για ακούσια χρέωση (όπως ταυτόχρονη ή διαδοχική σε πολύ μικρό χρόνο αποστολή μηνυμάτων από ΥΠΠ στο κινητό τηλέφωνο που προκαλεί σύγχυση, εκμετάλλευση για την εκκίνηση εισόδου σε ΥΠΠ και χρέωσης της ακούσιας πίεσης πλήκτρων στο κινητό τηλέφωνο ή τυχαίου αγγίγματος της οθόνης αφής που διαθέτουν πλέον  τα κινητά τηλέφωνα “smartphone”), θα κατοχύρωνε τον ενάγοντα όπως και κάθε άλλον καταναλωτή στη θέση του, ως προς την ασφαλή πρόσβασή του στις εν λόγω υπηρεσίες και θα απέτρεπε τον κίνδυνο ακούσιας χρέωσής του από τις παράνομες πρακτικές  της εκάστοτε εταιρείας ΥΠΠ μέσω  SMS, εξασφαλίζοντας κατά λογική ακολουθία τη δυνατότητά του να αποδείξει άμεσα την παράνομή χρέωσή του από τις εταιρείες ΥΠΠ για μη ζητηθείσες υπηρεσίες και την εξ αυτού άμεση αποχρέωσή του. Η ελλιπής αυτή ενημέρωση των συνδρομητών από τη δεύτερη εναγομένη για τις ΥΠΠ και εν προκειμένω του ενάγοντος, οφείλεται σε βαριά αμέλεια, καθώς ενώ μπορούσε, με βάση την υποδομή της και το υψηλό επίπεδο τεχνικής και νομικής  υποστήριξης που διαθέτει, να προβλέψει ως ενδεχόμενο να υπάρξουν παράνομες χρεώσεις σε πελάτες της από ακούσια λήψη ΥΠΠ μέσω κινητών τηλεφώνων και ειδικά με SMS και να λάβει  μέτρα σαφούς και αναλυτικής ενημέρωσης των συνδρομητών της για τον τρόπο χρέωσης ΥΠΠ  μέσω SMS, παρέλειψε να το πράξει εκτιμώντας εσφαλμένα πως με τα ληφθέντα μέτρα που είχε λάβει δεν θα υπάρξουν  παράνομες χρεώσεις από τέτοιες υπηρεσίες. Από την παράνομη και υπαίτια αυτή συμπεριφορά της δεύτερης εναγομένης ο ενάγων ζημιώθηκε με το προαναφερόμενο ποσό χρέωσης του λογαριασμού του συνολικού ύψους 81,27 ευρώ (ζητεί τελικά το ποσό των 81 ευρώ), ενώ δοκίμασε ταλαιπωρία και στεναχώρια και ως εκ τούτου υπέστη ηθική βλάβη. Σημειώνεται ότι δεν αποδείχθηκε ότι ενάγων συνέβαλλε στην πρόκληση της ζημιάς που υπέστη από δικό του πταίσμα, καθώς από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ενήργησε ως μέσος καταναλωτής  που διαθέτει τη μέση τεχνική αντίληψη χειρισμού του κινητού του τηλεφώνου και των μηνυμάτων που λαμβάνει, ενώ λόγω των μικρών ποσών που χρεωνόταν παράνομα κάθε μήνα δεν μπορούσε να αντιληφθεί άμεσα αφενός την εκκίνηση της παράνομης χρέωσής του, αφετέρου την έκτασή της,  ως εκ τούτου, η ένσταση συνυπαιτιότητας αυτού που προέβαλε η δεύτερη εναγομένη ως προς τη επίδικη χρέωσή του (άρθ. 300 ΑΚ) είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη.  Δικαιούται συνεπώς ο ενάγων πέραν της αποζημίωσης  για την άνω ζημιά και χρηματική ικανοποίηση, η οπαία με βάση τις συνθήκες που τελέστηκε η αδικοπραξία, του πταίσματος της δεύτερης εναγομένης, της ζημιάς, αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων, πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση και των κατά νόμο στοιχείων του άρθ. 932 ΑΚ. Επομένως ο ενάγων δικαιούται από τη δεύτερη εναγομένη για αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το συνολικό ποσό των (81 + 4.000) 4.081 ευρώ. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι ο ενάγων σύνηψε με την πρώτη αρχικά εναγομένη εταιρεία ΥΠΠ τον από 26.04.2018 εξώδικο συμβιβασμό, βάσει του οποίου έλαβε από αυτήν για αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (από το ποσό των 19.950 + 81= 20.031 ευρώ, που αρχικά ζητούσε) το ποσό των 3.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό,  εξοφλήθηκε η θετική του ζημιά και μέρος της αξίωσής του για τη χρηματική του ικανοποίηση, περιορίζοντας τις αγωγικές του απαιτήσεις στο άνω ποσό, εν συνεχεία δε ως εκτέθη, παραιτήθηκε από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής του ως προς την άνω εταιρεία.  Ενόψει τούτου, εφόσον η δεύτερη εναγομένη ενάγεται ως εις ολόκληρον οφειλέτιδα του ενάγοντος(άρθ. 926, 481 ΑΚ), η άνω καταβολή, επέφερε ισόποση εξόφληση της επίδικης απαίτησης εναντίον της κατ΄άρθ. 483 ΑΚ. Επομένως η ένσταση εξόφλησης λόγω καταβολής από συνοφειλέτη της, που νόμιμα προέβαλε κατ΄αρθ. 416, 483, 871  ΑΚ, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και από το ποσό των 4.081 ευρώ, να αφαιρεθεί το ποσό των 3.000 ευρώ και να επιδικαστεί στον ενάγοντα τελικά το ποσό των (4.081-3.000) 1.081 ευρώ το οποίο αφορά τη χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 1.081 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (άρθ. 346 ΑΚ). Η απόφαση δεν πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή διότι κρίνεται ότι δεν συντρέχουν προς τούτο εξαιρετικοί λόγοι (άρθ. 908παρ.1 ΚΠολΔ). Ακολούθως, η δεύτερη εναγομένη πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος  ανάλογα με την ήττα της, κατόπιν σχετικού αιτήματος (άρθ. 178, 191 παρ.2  ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με την παρουσία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την  αγωγή.

Υποχρεώνει τη δεύτερη  εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων ογδόντα ενός (1.081) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Καταδικάζει τη δεύτερη εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των  διακοσίων (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις          Μαρτίου του 2020.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο dsanet.gr