Με νέα απόφαση του υπ.Εργασίας (Σε συνέχεια της Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25.5.2020 )  τροποποιείται η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.3.2020 έτσι ώστε να ισχύει μόνο για την παράταση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων μηνός Φεβρουαρίου (απαιτητές τέλος Μαρτίου)

Advertisements

Μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις του Υπ.Εργασίας το πλαίσιο που διέπει την παράταση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας καθορίζεται από τις εξής αποφάσεις :

-Παράταση Ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου (απαιτητές έως το τέλος Μαρτίου) : Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.3.2020

-Παράταση Ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου (απαιτητές έως το τέλος Απριλίου) : Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25.5.2020

Advertisements

-Παράταση Ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου (απαιτητές έως το τέλος Μαΐου) : Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7.5.2020

 

Πηγή: taxheaven.gr

 

Δείτε την απόφαση:

Δ. 15/Δ’/οικ. 18043/574/25.5.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/ 26.3.2020 (Β’ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/ οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384).

Αριθμ. Δ. 15/Δ’/οικ. 18043/574

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β’ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/ οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384).

(ΦΕΚ Β 2096/2.6.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπεί-γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/ 6-04-2020 (Β’ 1384) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Την υπ’ αρ. Α.1053/20-3-2020 (Β’ 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 1062/24-3-2020 (Β’1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ’ αρ. Α.1054/20-3-2020 (Β’ 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 1063/24-3-2020 (Β’ 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Το αριθμ. 18051/1029/12.5.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2020 ούτε στον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων δεδομένου ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου θα καταβληθεί εντός του έτους, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/ 337/6-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2020

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, απαιτητών έως 31/3/2020, και έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020, και έως 10/10/2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Φεβρουαρίου 2020 εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλονται οι προβλεπόμε-νες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Εργασίας και

Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ