Εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7.11.2020

Advertisements

Με Τροπολογία αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται. μέχρι την 31 Ιουλίου 2021 (έληξε την 30 Απριλίου 2021), η προθεσμία έγγραφης δήλωσης του μισθωτή προς τον εκμισθωτή αναφορικά με την παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COV1D-19.

Στην ίδια Τροπολογία υπάρχουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α. Απαγορεύεται, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση και εφόσον υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COV1D-19 (πάντως όχι πέραν της 31ης. 12.2021). η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακοί ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή.

β. Ορίζεται, η Γ ενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των ανωτέρω).

γ. Καθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρό)σεις σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την ανωτέρω) απαγόρευση [μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιβολή προστίμου από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης].

δ. Παρέχεται, με υ.α.. η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα ανωτέρω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

3.Ορίζεται, ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2021. σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των εγκεκριμένων πιστώσεων αντί μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει, το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του ΓΙ.Δ.Ε. του επόμενου έτους.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώ