ΣτΕ Ολομ 2620/2021 (πρότυπη δίκη)
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης
Εισηγητής: Δ. Μακρής

Δεν παραβιάζονται κατ΄ αρχήν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας με την κατάταξη των ανθυπαστυνόμων και των αρχιφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας που προέρχονται από το σώμα των συνοριακών φυλάκων στην μισθολογική κατηγορία Γ΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 και όχι στην μισθολογική κατηγορία Β΄ του ιδίου νόμου.
Ο νομοθέτης (ν. 4472/2017, άρθρα 124 επ.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεως των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας που σχετίζονται με την προέλευσή τους, προέβη σε συνολική ρύθμιση του μισθολογικού καθεστώτος τους, με την διάκρισή τους σε τέσσερις σχετικές κατηγορίες βάσει του κριτηρίου αυτού. Ειδικότερα ο νομοθέτης αντιμετωπίζει τα στελέχη που προέρχονται από τους συνοριακούς φύλακες ως ιδιαίτερη κατηγορία, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεώς τους που σχετίζονται με την προέλευσή τους, δεδομένου ότι τα προσόντα επιλογής τους, η εκπαίδευσή τους (βασική εκπαίδευση 4 μηνών και συμπληρωματική εκπαίδευση 2 μηνών) και η υπηρεσιακή κατάσταση και η εξέλιξή τους μετά την ένταξή τους στο αστυνομικό προσωπικό με τον βαθμό του αστυφύλακα (αφού έχουν προηγουμένως διανύσει στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης ορισμένο χρόνο, τουλάχιστον οκτώ έτη) διαφέρουν έναντι των λοιπών αντιστοίχων στελεχών, όπως είναι οι αστυφύλακες που είναι ανακριτικοί υπάλληλοι (απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων μετά τον ν. 2226/1994, με πέντε εξάμηνα φοιτήσεως) και οι αστυφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι (απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων πριν από τον ν. 2226/1994, με ένα έτος φοιτήσεως). Περαιτέρω, σε κάθε κατηγορία μισθολογικής κατατάξεως του ν. 4472/2017 ο βασικός μισθός διαρθρώνεται σε επιμέρους κλιμάκια, η δε εντός κάθε κατηγορίας κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών ρυθμίζεται με τις ιδιαίτερες διατάξεις κάθε κατηγορίας αναλόγως του βαθμού και των ετών υπηρεσίας. Στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων της μισθολογικής μεταχειρίσεως για κάθε κατηγορία, οι ανθυπαστυνόμοι και οι αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας της κατηγορίας Γ΄ δεν λαμβάνουν σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους χαμηλότερο βασικό μισθό από τα στελέχη της κατηγορίας Β΄ με τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας και οπωσδήποτε τα εν λόγω στελέχη της κατηγορίας Γ΄ λαμβάνουν υψηλότερο καταληκτικό βασικό μισθό έναντι των αντίστοιχων στελεχών της κατηγορίας Β΄, εφόσον παραμείνουν στην ίδια κατηγορία μισθολογικής κατατάξεως και δεν προαχθούν σε βαθμό αξιωματικού. H συνολική μισθολογική ρύθμιση του ν. 4472/2017 (άρθρα 124 επ.) που περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ μισθολογικής κατατάξεως και εξελίξεως των αναφερθέντων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει του γενικού και αντικειμενικού κριτηρίου της προελεύσεώς τους που αφορά εξ αυτής απορρέουσες ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεώς τους δεν έρχεται κατ’ αρχήν σε αντίθεση προς τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις, λαμβανόμενου υπ’ όψιν του οριακού σχετικού ελέγχου από τον δικαστή.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο adjustice.gr