Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr 

Advertisements

Είναι γνωστό σε όλο το δικηγορικό κόσμο ότι λόγω της πανδημίας όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν χαρακτηρισθεί «κλειστές», πρακτικά υπολειτουργούν.

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στην Αθήνα δεν επιτρέπουν οι σχετικές Υπηρεσίες την κατάθεση νέων αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι ο νόμος συνεχίζει να ισχύει.

Πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα ραντεβού για κατάθεση για όσους υπάγονται στους εξαιρετικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν χωρίς χαρτιά, αναμένοντας το άνοιγμα της πλατφόρμας για να καταθέσουν αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό των δικηγόρων που βιοπορίζονται από την ενασχόλησή τους με το μεταναστευτικό δίκαιο.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους;

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου, (διαστάσεων 4Χ6 cm, χωρίς πλαίσιο) και σε οπτικό δίσκο (CD)

Αντίγραφα όλων των σελίδων του διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο).

Βεβαίωση αφιξαναχωρήσεων με τα διαστήματα απουσίας από την χώρα, από την ημερομηνία που θεωρείται ότι πληρούται η σχετική τυπική προϋπόθεση νομιμοποίησης.

Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που καταδεικνύουν συνεχή, χωρίς διακοπή επταετή διαμονή στην Ελλάδα:

Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, των ιδίων ή των τέκνων τους

Αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονή

Προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους.

Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών

Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ

Αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης

Βιβλιάρια υγείας

Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος

Λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων

Αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το Ν.3862/2010, ή εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας

Δικαστικές αποφάσεις

Αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί

Αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες)

Δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων

Αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

Συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος

Απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα

Υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα

Βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοινωνιών

Άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή

Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία.

Ηλεκτρονικό παράβολο.

Τέλος κόστους της κάρτας αυτοτελούς εγγράφου.

Υποχρέωση λήψης βιομετρικών δεδομένων.

Για τη διαπίστωση της συνδρομής ιδιαίτερων και ισχυρών δεσμών με τη χώρα συνεκτιμώνται ιδίως:

(α) η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

(β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του αιτούντος ή των τέκνων τους

(γ) το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα και κυρίως της νόμιμης

(δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

(ε) ο συγγενικός δεσμός του με Έλληνα πολίτη ή ομογενή.

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Σωτηρία Αναστασοπούλου είναι Α. Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες.