Της Σωτηρίας Αναστασοπούλου*

Advertisements

Η γονική παροχή αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους μεταβίβασης ακινήτων από το γονέα στο τέκνο. Παρά τις πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση της διαδικασίας αυτή αποτελεί μία από τις πλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, με υπερπληθώρα δικαιολογητικών και συνεργασία πολλών διαφορετικών επαγγελματιών.

Ο πολίτης θα ήταν φρόνιμο να εμπιστευθεί ένας έμπειρο Δικηγόρο, ο οποίος μπορεί να οργανώσει την όλη διαδικασία προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον.

Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ακινήτου με γονική παροχή ;

Ο Μεταβιβάζων – γονέας υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι: 

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.

2) Τίτλος κτήσεως του μεταβιβάζοντος (το αρχικό συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου π.χ με αγοραπωλησία).

3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος – γονέα.

4) Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.18 του Ν.2130/23-4-93 (ΦΕΚ62/1993), η οποία καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθ.4 Ν.4262/2014 και επανήλθε με την παρ.1 του άρθρου 59 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017).

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει ανεγερθεί μετά την 14.03.1983, άλλως, υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο.

6)  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου καθώς επίσης και το αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

7) Ηλεκτρονική βεβαίωση ΕΝΦΙΑ  ότι είναι δηλωμένο σωστά στο Ε9 τα τελευταία πέντε έτη ( πχ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) από τον λογιστή.

8) α) ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ, προσαρτώνται:

α.1) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμφωνα με το Ν.4495/2017 (πρώην Ν. 4178/2013, 4014/11), που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η οποία συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

α.2) Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Advertisements

β) ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) προσαρτώνται:

β.1) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4495/2017, που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών, και από την οποία προκύπτει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017 , η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

β.2) Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Ασκούμενη Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες*

[poll id=”3″]

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr