Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr 

Advertisements

– Η μίσθωση κύριας κατοικίας έχει τριετή διάρκεια, υποχρεωτική και για τα δύο συμβαλλομένα μέρη, δηλαδή και για τους εκμισθωτές αλλά και για τους μισθωτές ακινήτων ακόμα και στην περίπτωση για την οποία έχει συμφωνηθεί βραχύτερη διάρκεια μίσθωσης.

-Η συντομότερη διάρκεια μίσθωσης επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη η οποία καταρτίζεται για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της κύριας μίσθωσης.

-Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος από την τριετία χωρίς να έχει συμφωνηθεί ο τρόπος αναπροσαρμογής του ενοικίου για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της, τότε το καταβαλόμενο μίσθωμα μέχρι τη λήξη της τριετίας εκ του νόμου πρέπει να αναπροσαρμόζεται ετησίως όπως και στις επαγγελματικές μισθώσεις, δηλαδή για ποσοστό ίσο με το 75% της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Κατά συνέπεια ακόμα κι αν έχει συμφωνηθεί διάρκεια ενός ή δύο ετών η μίσθωση θα ισχύσει κανονικά για τρία χρόνια.

– Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο μισθωτής επιθυμεί να αποχωρήσει πριν από την τριετία, τότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα μισθώματά του μέχρι και τη λήξη της τριετίας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

– Ο ιδιοκτήτης από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να απαιτήσει από τον μισθωτή να αποχωρήσει από το μίσθιο πριν από τη λήξη της τριετίας.

Σε ότι αφορά την μη πληρωμή μισθώματος, δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση.

Η νομική οδός που χρησιμοποιείται στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η διαταγή απόδοσης μισθίου η οποία πραγματοποιείται χωρίς ακροαματική διαδικασία εναντίον όσων ενοικιαστών αρνούνται να καταβάλλουν μισθώματα (μάρτυρες κλπ.)

Η Σωτηρία Αναστασοπούλου είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες