Υπηρεσία Ασύλου: Κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ

Advertisements

Δείτε την απόφαση:

ΨΟΣΑ46ΜΔΨΟ-ΝΥΑ