Στο νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»,

Advertisements

γενικεύεται η υποχρεωτική παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου.

Συγκεκριμένα, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:

“Γενικεύεται, ακόμη και στις περιπτώσεις των διαφορών από την εκτέλεση συνταξιοδοτικών μεταβολών, η παράσταση του διαδίκου διά πληρεξουσίου δικηγόρου, ώστε, χάριν αποτελεσματικότερης άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και επιτάχυνσης της δίκης, τα δικόγραφα και η εν γένει υποστήριξη της υπόθεσης να είναι υψηλού επιπέδου κάτι που βοηθά σημαντικά τον δικαστή στη διεκπεραίωση της υπόθεσης (άρθρο 34, παρ. 1)”.

Στο άρθρο 34 του νομοσχεδίου αναφέρεται:

Άρθρο 34
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές
πράξεις και παρίστανται κατά τη συζήτηση με δικαστικούς πληρεξουσίους.
2. Κατ’ εξαίρεση, οι ιδιώτες διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους
μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται κατά τη συζήτηση χωρίς
δικαστικό πληρεξούσιο κατά την εκδίκαση αγωγών για καθυστερούμενες συντάξεις, όταν το
σύνολο του ποσού που είναι αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου μπορεί, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες
περιστάσεις, να υποχρεώσει τον διάδικο να προσλάβει δικαστικό πληρεξούσιο.

 

Security στα Δικαστήρια: Θεωρείτε ότι διευκολύνουν τις διαδικασίες στις γραμματείες των Δικαστηρίων;

View Results

Loading ... Loading ...