Εγκύκλιο με θέμα«Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής για το διάστημα 18.5.2020 – 30.5.2020 » απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Advertisements

Αναλυτικά:

Η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας συνιστά αδήριτη ανάγκη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Α. Υπηρεσία Ασύλου
1. Κανόνες σχετικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία προσωπικού
H αυτοπρόσωπη παρουσία των εργαζομένων στην Υπηρεσία καθημερινά ανέρχεται στο 50%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει του συνόλου των ενεργά υπηρετούντων σε κάθε Τμήμα/Γραφείο/Κλιμάκιο, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων στην Υπηρεσία.

Αντίστοιχη ποσόστωση εφαρμόζεται και στους διερμηνείς, οι οποίοι εργάζονται στην Υπηρεσία.

Επαναλαμβάνεται η ανάγκη τήρησης της αποστάσεως ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων, ήτοι απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των συνυπάρχοντων προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας (γραφεία/ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που για οποιονδήποτε λόγο δεν βρίσκονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Οι προϊστάμενοι Γραφείων και Κλιμακίων καλούνται να προγραμματίσουν τη διεκπεραίωση ενεργειών, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, σε κλιμακωτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την σταδιακή προσέλευση των επωφελούμενων στα Γραφεία και Κλιμάκια.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καλούνται στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας να εργάζονται τηρώντας πλήρως όλες τις συστάσεις σχετικά με τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας.

Advertisements

Υπογραμμίζεται ότι η προσέλευση των επωφελούμενων στα Τμήματα/Γραφεία/Κλιμάκια της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εκ μέρους των επωφελούμενων αυτών χρήση ατομικών μέτρων προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας.

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων/Γραφείων/Κλιμακίων θα προγραμματίζουν την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων αρχής γενομένης από την εβδομάδα18.5.2020. Ο προγραμματισμός θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τηςΓΔΔΟΥ δια μέσου του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου.

[poll id=”2″]

Δείτε την εγκύκλιο:

Ρ9ΑΠ46ΜΔΨΟ-ΧΝΖ