ΦΕΚ Α 219/2021 – Ν. 4857/2021: Για την κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Α 219