Αριθμ. Α.1114
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84).

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

document (29)