Αριθμ. οικ. 18656/369
Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» (Α΄ 42) και ιδίως
της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
2. την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
3. την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146),
4. τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),
5. το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A’ 133),
7. τα άρθρα 1 και 2 του β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως
μαθητών – τεχνιτών» (Α΄ 157),
8. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

Advertisements

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
10. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
11. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
12. το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α΄110),
13. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
16. την υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της
χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020» (783 Β’),
17. την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της
χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών
εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής

απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών,
φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων
σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β’ 956), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020
(Β’ 1293) και υπ΄ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 (Β’
1699) όμοιές της,
18. την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19,
19. τη με αριθ. 18224/1041/13.5.2020 εισήγηση του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
20. το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του
ΟΑΕΔ των οποίων η λειτουργία είχε απαγορευθεί λόγω
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς και της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

1. Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄1699) εξαιρούνται οι
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), τα Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, των οποίων η λειτουργία
είχε απαγορευθεί λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς και της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19,
τα οποία επαναλειτουργούν από 18.05.2020 και εφεξής,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
2. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω Σχολών να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(αποστάσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων, χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.) με
βάση πάντοτε τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Εθνικού
Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Εργασίας και
Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ