ΦΕΚ Β 2333/2020

Advertisements

Αριθμ. οικ. 21457/418
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459
ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» (Β’ 3379)

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2333 2020