ΦΕΚ Β 5293/2021: Καθορισμός ειδικότερων προσόντων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιλογή και τον διορισμό Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 5293