Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2500/6/2020

ΦΕΚ 1768/Β/8-5-2020

Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Advertisements

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111 σύμφωνα με την οποία «η Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α’123) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».

3.Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα τα άρθρα 28, 51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύει.

4.Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8.Την με αριθμ. πρωτ. 80261/01.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 511).

9.Την υπ’ αριθμ. 47/18.07.2019 (Β’3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

10.Την με αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’ 64) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 1248).

11.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

12.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

13.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθμ. 223/2014, (ΕΕ) αριθμ. 283/2014 και της απόφασης αριθμ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 966/2012.

14.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).

15.Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 και ειδικότερα το Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής», όπως τροποποιήθηκε με τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/886.

16.Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/255.

17.Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚΔ – Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015.

18.Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/01).

19.Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final, 02/05/2017).

20.Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

21.Την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθμ. 2020/C 91 I/01 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση αριθμ. C (2020) 2215 final /3.4.2020 και ισχύει.

22.Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 5968) όπως εκάστοτε ισχύει.

23.Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 2020, αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014.

24.Την αριθμ. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0- 2ΥΜ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

25.Την αριθμ. C(2014) 10162/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 20142020 (CCI 2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.

26.Το έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύει (απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης 47ης Γραπτής Διαδικασίας όπως ισχύει).

27.Την αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

28.Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Έκδοση: 2 η, 27/11/2019) όπως εκάστοτε ισχύει.

29.Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/ 28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) όπως εκάστοτε ισχύει.

30.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, και συγκεκριμένα το άρθρο 2, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19».

 

31.Το υπ’ αριθμ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2020) 2222 final/3.4.2020) όπως εκάστοτε ισχύει.

32.Τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και μετεξελίχθηκε με τη νέα της επωνυμία, ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως εκάστοτε ισχύει.

33.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 1.250.000.000 ευρώ (ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων πενήντα εκατομμύριων ευρώ) η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Επιχειρήσεων COVID-19»

1.Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Επιχειρήσεων COVID-19», εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, εφεξής ΕΑΤ.

2.Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01), στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους του τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (εφεξής Οργανισμοί) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Τα χρηματοδοτικά μέσα σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό της στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργείται από την επιδημική έκρηξη του COVID-19.

3.Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ.

4.Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους Οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης. Για τον σχεδιασμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment) όπως επικαιροποιείται και ισχύει, η οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των επι

χειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19, που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)).

5.Κατά τον σχεδιασμό του Χρηματοδοτικού Μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθμ. 2020/C 91 I/01 και C(2020) 2215 final/3.4.2020 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το υπ’ αριθμ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2020) 2222 final/3.4.2020) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 2

Πόροι του Ταμείου

1.Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.250.000.000) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013.

2.Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Οι πόροι συνεισφέρονται δυνάμει σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» στο ΕΠΑνΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ.7 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013.

3. Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται, ενδεικτικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

 

Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική κατανομή πόρων (Δημόσια Δαπάνη)

Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

687.500.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

175.000.000

Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

300.000.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

50.000.000

Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

37.500.000

  1.250.000.000

 

Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στις ανάγκες στήριξης της οικονομίας και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.

Κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ προϋποθέτει την υιοθέτηση στήριξης δράσεων και τελικών αποδεκτών που είναι συνεπείς με τους στόχους του ΕΠ.

4.Το ανωτέρω ποσό, πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό λογαριασμό είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε άλλου επιλεγμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επ’ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

5.Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

 

Άρθρο 3

Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου

1.Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα φορέα εφαρμογής του Ταμείου με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 4, σημείο β (iii) του Κανονισμού 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 1303/2013, η ΕΑΤ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της σχετικής πράξης του άρθρου 2, παρ.2 της παρούσης.

2.Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως φορέας εφαρμογής του Ταμείου, τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 1303/2013 και συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις της με τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3.Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος εγγυήσεων και Ενδιάμεσος Χρηματοδοτικός Οργανισμός (ΕΧΟ). Συμβάλλεται με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και διασφαλίζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 και στο άρθρο 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού Κανονισμού ΕΕ 1046/2018 (ΕΕ, Ευρατόμ). Οι ανωτέρω Οργανισμοί επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4.Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5.Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 6 και άρθρο 7 (3) του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

6.Η ΕΑΤ, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία, μεριμνά για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 480/2014 και στη συμφωνία χρηματοδότησης, και ενημερώνει την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τα σχετικά ευρήματα.

7.Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ από οιονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί απ’ αυτήν στο Χρηματοδοτικό Μέσο.

8.Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων υποχρεούται στην εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για Χρηματοδοτικά Μέσα (ΣΔΕ ΧΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1.Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχείρισης που αναθέτει στην ΕΑΤ, συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων της ΕΑΤ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχοντας την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

2.Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ΣΔΕ ΧΜ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 διαδικασίες.

3.Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (EYKE) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου προς διασφάλιση της συμβατότητας με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

 

Άρθρο 5

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής

1.Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.

2.H Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από 3 τακτικά μέλη ως ακολούθως:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο,

β) την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ,

γ) εκπρόσωπο του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα οποία προτείνονται από τα μέλη.

Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

•ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής

•ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών

•ένα στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

•ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων

Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΑΤ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3.Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης.

 

Άρθρο 6

Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης

1.Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις και τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού 480/2014, ενώ η μέθοδος υπολογισμού αυτών περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2.Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 13 του Καν. 480/2014.

3.Λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ, καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

4.Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.

 

Άρθρο 7

Χρηματοδοτικά Μέσα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

1.Η ΕΑΤ, στη βάση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου όπως αυτή περιγράφεται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο.

2.Η επιλογή των χρηματοδοτικών μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Ταμείου όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας και ιδίως στις παραγράφους 2 και 4 αυτού.

3.Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα χρηματοδοτικά μέσα (Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί) ως φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Κανονισμού 480/2014 και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

4.Η ΕΑΤ δύναται να προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τροποποιήσεις στην πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ανωτέρω Οργανισμούς οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα. Επιπλέον εισηγείται προς την Επενδυτική Επιτροπή τον Πίνακα επιλογής των Οργανισμών. Η έγκριση των τροποποιήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς καθώς και η έγκριση του Πίνακα επιλογής αυτών δίνονται από την Επενδυτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας. Οι επιλεγέντες Οργανισμοί θα κληθούν να συνάψουν Επιχειρησιακή Συμφωνία με την ΕΑΤ για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, σχέδιο της οποίας παρατίθεται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8.

5.Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες.

6.Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης υπό τους ορισμούς του άρθρου 9, παρ. 3 του Κανονισμού 480/2014 ή/και στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

 

Άρθρο 8

Συμφωνία Χρηματοδότησης

1.Όπως ορίζεται στο άρθρο 38, παρ.7 του Κανονισμού 1303/2013, συνάπτεται Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι της ΕΑΤ.

2.Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1303/2013 καθώς επίσης και την διαδικασία λύσης της συμφωνίας.

3.Αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Χρηματοδότησης αποτελούν τόσο η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχετικά κριτήρια επιλογής των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, όσο και το σχέδιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που θα υπογραφεί με τους επιλεγέντες Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

 

Άρθρο 9

Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο

1.Η χρηματοδότηση της πράξης, μετά τη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠΑνΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 της παρούσης Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με μεταφορά των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

2.Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

3.Η διαδικασία της σταδιακής μεταφοράς των πιστώσεων στο Ταμείο ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

4.Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Της απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑ της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία περιλαμβάνεται και η σχετική πράξη του άρθρου 2 της παρούσης.

β) Αντιγράφου του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της εντολής πληρωμής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στο λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 10

Διαδρομή ελέγχου

1.Η ΕΑΤ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας, όπως ορίζεται στο άρθρο 38, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013.

2.Οι Οργανισμοί οι οποίοι θα υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3.Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων (ΕΑΤ και Οργανισμοί) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου και ό,τι άλλο ορίζεται στο άρθρο 9, παρ.1 (δ) και (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1303/2013, περί διαθεσιμότητας των εγγράφων και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις, καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4.Οι Οργανισμοί και οι Τελικοί Αποδέκτες θα διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα όπως προσδιορίζουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ και των Κρατικών Ενισχύσεων, βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.

5.Η ΕΑΤ και οι Οργανισμοί δεν επιβάλλουν στους τελικούς αποδέκτες απαιτήσεις τήρησης αρχείων πλέον των όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο να εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εγγράφων.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1768/Β/8-5-2020