Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Αστική Κινητικότητα και την Μικροκινητικότητα

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών […]

2021-03-10T22:27:27+03:00March 10th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Δωρεάν πλατφόρμα έκδοσης τιμολογίων και διαβίβασης παραστατικών στα Mydata από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει και θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία το επόμενο χρονικό διάστημα μια νέα καινοτόμα πλατφόρμα έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData. […]

2021-03-10T16:43:15+03:00March 10th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

ΦΕΚ Α 37/2021 – ΠΔ 18/2021: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV του προεδρικού διατάγματος 376/1995 (Α’ 206) όπως ισχύει με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές» (ΕΕ L 279/31.10.2019 σελ.80) και επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι του ως άνω π.δ/τος

ΦΕΚ Α 37/2021 – ΠΔ 18/2021: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV του προεδρικού διατάγματος 376/1995 (Α’ 206) όπως ισχύει με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά [...]

Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. […]

2021-03-16T16:34:21+03:00March 10th, 2021|ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 928/2021: «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»

ΦΕΚ Β 928/2021: «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». […]

ΦΕΚ Β 927/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»

ΦΕΚ Β 927/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού». […]

ΦΕΚ Β 926/2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β) γ) δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)

ΦΕΚ Β 926/2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β) γ) δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). […]

ΜΠρΑθ 27/2021: Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας

ΜΠρΑθ 27/2021   Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής, δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας, αμειβόμενου μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών. […]

Go to Top