3/2020 Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (νέα Τακτική Διαδικασία): Αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης.

Advertisements

Η απόφαση περιέχει μία εξαιρετική ανάλυση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας και του ρόλου των ΕΞΥΠΠ, όπως και των προϋποθέσεων για την αδικοπρακτική ευθύνη και την ευθύνη για αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ της συναφθείσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Αναλύει επίσης την ευθύνη του βοηθού εκπληρώσεως. Απορρίπτει και όλες τις προβληθείσες από τους εναγόμενους ενστάσεις με σχετική ανάλυση.

Και τέλος απορρίπτει και ένορκη βεβαίωση των εναγόμενων επειδή η Κλήση δεν επιδόθηκε στο δικηγόρο που υπέγραψε το εισαγωγικό δικόγραφο αλλά θυροκολλήθηκε στο δικηγόρο που υπέγραψε την εντολή επίδοσης της αγωγής.

Ευχαριστούμε θερμά το συνάδελφο Στέλιο Μαυρίδη από την Apply Lawyers and Legal Experts για τη δημοσίευση της απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δικηγόρος Στέλιος Μαυρίδης

Advertisements

Δείτε την απόφαση:

ανωνυμ-32020