Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή  περιλαμβάνονται και αρκετές σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Advertisements

Ι. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε καραντίνα επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού:

να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, οπότε καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών αυτού, ή να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

β. Επιβάλλεται στον εργοδότη η υποχρέωση να καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 10

Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζομένους, οι οποίοι τίθενται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Προσέτι, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναπλήρωση του χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω περιορισμού, ως εναλλακτική στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α’ προκειμένου, αφενός να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και αφετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί τους από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορωνοϊού COVID-19 .

Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι, εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του συνόλου των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε κατ’ οίκον. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία και αποσαφηνίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας να ρυθμίζουν κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ο επιμερισμός του βάρους των συνεπειών της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της εργασιακής ειρήνης.

Διάταξη νομοσχεδίου

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 10

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:

α) να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76), ή

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

 1. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 1. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

2.α. Ορίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν, επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

β. Καταβάλλονται, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας στους ως άνω εργαζόμενους αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, η εν λόγω άδεια καλύπτεται από τον εργοδότη.

γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 11

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊούCOVID-19 των τέκνων τους, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια τούτων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας των τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς σε περίπτωση που αυτά νοσήσουν από τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι γονείς είναι άμεσες επαφές του νοσούντος τέκνου και πρέπει να τεθούν και οι ίδιοι σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 11

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19

 1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
 1. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.
 1. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
 1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 1. Περιορίζονται, ειδικά για το έτος 2020, σε 50 (αντί 100) οι, απαιτούμενες για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 12

Με την παρούσα ρύθμιση θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Οι τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά λόγω των δυσμενών συνεπειών από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και είναι πιθανό οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, μετά από το πέρας της τουριστικής περιόδου.

Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εν λόγω εργαζόμενους αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας από εκατό ημέρες κατ’ ελάχιστον σε πενήντα ημέρες, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας διάρκειας τριών μηνών και πέντε ημερών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 1. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31.12.2020 (αντί της 15.10.2020) για όλες τις επιχειρήσεις -εργοδότες που, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, εντάσσονται σε αυτόν.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 13

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Ειδικότερα, ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 31.

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31.12.2020 για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν τη δυνατότητά τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 13

Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.12.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.»

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2    Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαίου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μσίου-Ιουνίου 2020

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020        Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Ι)            Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2    Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου -Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου – Μαΐου -Ιουνίου  2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020        Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου- Μαΐου – Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6).

ΙΙ) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2    Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020      Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020      Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020      Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου  τριμήνου  2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Οκτώβριος -Δεκέμβριος 2020       Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου  2019,πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2    Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020      Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020      Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου- Μαϊού 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020      Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου- Μαϊού-Ιουνίου 2020

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020        Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου- Μαϊού-Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική  δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2    Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020      Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020      Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020      Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020        Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 1. α. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν εκ νέου ή για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.

β. Καταβάλλεται στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Επιβάλλεται υποχρέωση στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.10.2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας καθώς και να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εν λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

δ. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται κ.λπ.    (άρθρο 14)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 14

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19, ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα μέρες και επιπλέον τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επιπροσθέτως, με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται έτι περαιτέρω στήριξη στις εν λόγω επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID- 19, καθώς και ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων μέσω της χορήγησης σε αυτούς αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 14

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο

 1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
 1. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
 1. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 1. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31πς Οκτωβρίου 2020.
 1. Oι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται. Με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του.

6.α. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού αυτού για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020 και σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού,  πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, τουριστικούς συνοδούς καθώς και πρόσωπα που αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών εντός του 2019 και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

β. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κ.λπ..    (άρθρο 15)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 15

Με την παρούσα ρύθμιση διευρύνονται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 οι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται η οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι ανωτέρω εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) και λαμβάνουν την αποζημίωση κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η στήριξη των εισοδημάτων τόσο των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού, όσο και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, οι οποίοι πιθανώς να μην απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού της χώρας και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας.

Τέλος, για την εφαρμογή και την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 15

Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

 1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 1. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (ΑΊ67), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 1. α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης:

ϊ. με τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,

ii με τα στοιχεία του e-ΕφΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών,

ίϋ με τα στοιχεία των τηρουμένων μητρώων δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της υπ’ αρ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1547).

 1. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και προβλέπονται τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
 1. Καταβάλλεται σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως την 30.9.2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 16

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναστολής σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, προς τον σκοπό της αποσαφήνισης του πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πληρότητα των σχετικών διατάξεων και ικανοποιείται η ασφάλεια δικαίου.

Διάταξη νομοσχεδίο

Άρθρο 16

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους

 1. Στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’161), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού των ανωτέρω εργαζομένων. Η δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Η αποζημίωση της παρούσας είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1779).

 1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α’104), του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

«3. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών των παρ. 1 και 2 που δεν θα επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020 ή μέρος αυτής είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5».

 1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) υπολογιζόμενου επί του ποσού των 534,00 ευρώ για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης και με πακέτο κάλυψης το ίδιο που είχαν ασφαλιστεί στην προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Για μικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534,00) με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.

Παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2020 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 υποβάλλεται ως αυτοτελής μέχρι την 31η.12.2020, τελική ημερομηνία καταβολής και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020 ol παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας».

 1. α. Καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους, σε απασχολούμενους:

σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

β. Το ως άνω επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.    (άρθρο 17)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 17

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και των αναγκαίων και έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της διάδοσής του.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και στις επιχειρήσεις -εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, τίθεται σε αναστολή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Προσέτι, με την παρ. 2 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, και το επίδομα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).

Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του  επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 17

Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

 1. α) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 1. Παρατείνεται έως 31.12.2020 (αντί 14.9.2020) η δυνατότητα επιχειρήσεων-εργοδοτών, που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν αυτούς υπερωριακά χωρίς σχετική υ.α. έγκρισης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.    (άρθρο 18)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 18

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις- εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνειτους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτοι έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.

Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020. Προσέτι, ορίζεται ότι η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση διέπεται από όλες τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 18

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοίού COVID 19

Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται μέχρι την 31Π.12.2020. Η υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία όρια εργασίας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

 1. Τίθενται νέες προθεσμίες για την εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για τον ορισμό, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 19

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων καιτων έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία.

Διάταξη νομοσχεδίο

Άρθρο 19

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνάς Νοεμβρίου 2020.

β) Η σύνταξη καί η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31Π Δεκεμβρίου 2020.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουάριου 2021.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31Π Ιανουάριου 2021.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουάριου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

 1. Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (αντί έως τις 30.9.2020) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, εφόσον λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. (άρθρο 20)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 20

Με την προτεινόμενη διάταξη, δεδομένης της ιδιαίτερης δυσχέρειας ή και αδυναμίας σύγκλησης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών υπό τις τρέχουσες συνθήκες, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 31.12.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία είχε παραταθεί αρχικά με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 έως τις 30.9.2020, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 20

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

 1. Επεκτείνεται, αναδρομικά από 17.7.2020, η διενέργεια συμψηφισμού για ανεξόφλητες, μέχρι τις 31.12.2015, απαιτήσεις δικαιούχων της παρ. 1 του άρ. 21 του ν. 1767/1988 από το Δημόσιο με οφειλές τους, όχι μόνο προς το Δημόσιο, αλλά και προς τον e-ΕΦΚΑ.    (άρθρο 21)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 21

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’136). Ειδικότερα, επεκτείνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 και σε υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και διενεργείται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενών ποσών.

Διάταξη νομοσχεδίο

Άρθρο 21

Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του ν. 4706/2020

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν ως εξής;

«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος του συμψηφισμού, της παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενών απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.»
 1. Παρέχεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3552/2007 (4.4.2007) έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρετούσαν, να εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας αναγνωρίζοντας και την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του πτυχίου.    (άρθρο 22)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 22

Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 1.1) του ν. 2190/1994 οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν προσληφθεί και υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕίΊΑ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) είχαν την δυνατότητα να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε αυτές τις σχολές. Ειδικότερα, για όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μονιμοποιήθηκαν, προβλέφθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1) του ν. 2190/1994 η κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών υποψηφίων πρόσληψή τους ως εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία αντιμισθία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Πρόκειται λοιπόν για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονταν επί σειρά ετών κατά προτεραιότητα κατόπιν των σχετικών προκηρύξεων για την πλήρωση εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κάνοντας χρήση της ως άνω ευεργετικής διάταξης. Οι ως άνω, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου, προχώρησαν στη λήψη πτυχίων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τυπικά τους προσόντα και να κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της ειδικότητάς τους.

Από τον συνδυασμό του άρθρου 13 του ν. 3144/2003 (A’ 111), του άρθρου 68 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α’ 138) προκύπτει ότι για το προσωπικό του ΟΑΕΔ και ειδικά για τους αναπληρωτές ωρομίσθιους στις σχολές ΕΠΑΣ που έχουν αποκτήσει προσόντα ανώτερου κλάδου, προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης και ένταξής του στον αντίστοιχο κλάδο. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1) του ν. 2190/1994, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερου κλάδου στην ίδια ειδικότητα, κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της ίδιας ειδικότητας. Ωστόσο, στις προκηρύξεις των σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά το έτος 2016 και εφεξής, προβλέφθηκε ότι η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1) του ν. 2190/1994 θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο του κλάδου της ειδικότητας στην οποία άνηκε εξ αρχής ο υποψήφιος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσιακή του εξέλιξη με την κατάταξή του σε ανώτερο κλάδο της ίδιας ειδικότητας.

Με την προτείνόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, που προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν σε ανώτερη βαθμίδα εκείνης που υπηρετούσαν, εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας αναγνωρίζοντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του πτυχίου. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ισότιμη αντιμετώπιση της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των εργαζόμενων. Η παρούσα ρύθμιση εναρμονίζεται με τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της χρηστής διοίκησης, καθώς από τη μακρόχρονη εφαρμογή της δυνατότητας αναγνώρισης των προσόντων τους και την κατάταξη τους σε ανώτερη βαθμίδα, δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση στους εργαζομένους αυτής της ειδικής κατηγορίας ότι αυτό θα συνεχίζεται και στο μέλλον.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 22

Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που εμπίπτουν στο άρθρο 27 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με το άρθρο 6 του ν. 3552/2007 (Α’ 77) και προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δύνανται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρετούσαν, να εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας αναγνωρίζοντας και την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του πτυχίου.

 1. Παρέχεται με κ.υ.α. δυνατότητα σύστασης συλλογικών οργάνων με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό των φιλόξενου μένω ν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.    (άρθρο 23)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 23

Οι φιλοξενούμενοι σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και σε λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού συνιστούν τις κατ’ εξοχήν ευάλωτες ομάδες έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως τέτοιες χρήζουν ειδικής προστασίας. Προς τούτο, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, συλλογικών οργάνων με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με όμοια απόφαση προβλέπονται ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρμόδιο προς συγκρότησή τους όργανο, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου και λεπτομερειακού θέματος που αφορά τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συλλογικών οργάνων με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση και βελτιστοποίηση των μέτρων προστασίας των ωφελουμένων των ανωτέρω κοινωνικών δομών.

Διάταξη νομοσχεδίου

Advertisements

Άρθρο 23

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να συστήνονται συλλογικά όργανα με σκοπό την προστασία από τον κορωνοίό COVID-19 των φιλόξενο υμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης συγκρότησής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή: Taxheaven