Σ.τ.Ε. (Στ Τμ.) 1368/2021 (επταμελής σύνθεση) Στο μέτρο της περικοπής των αποδοχών και επιδομάτων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (ν. 3833/2010 και 3845/2010) εμπίπτει και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής

Πρόεδρος: Ιω. Γράβαρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Φιλοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας […]

ΠΠρΘεσ 11605/2021: Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

Όγδοη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Αφορά συγκεκριμένα την αντισυνταγματικότητα ως προς την αναδρομική επιβολή του τέλους στις κατατεθείσες αγωγές πριν την ισχύ του νόμου και οι οποίες συζητούνται μετά την δημοσίευση του νόμου περί υποχρεωτικότητας δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς (Αντίθετη μειοψηφία). […]

ΣτΕ Ολ 1580-1/2021: Σύμφωνη με υπερνομοθετικές διατάξεις η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγα κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών από το Δ. Πρωτ.

ΣτΕ Ολομ 1580-1/2021 Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος Σ.τ.Ε.  Εισηγήτρια: Χ. Σιταρά, Σύμβουλος Επικρατείας […]

ΜΠρΠειρ 507/2021: Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021

Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021. Κατανεμήθηκε ημερολογιακά στον καθένα γονέα η άσκηση της επιμέλειας στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο. Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά τον χρόνο που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο. […]

Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο

Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο. […]

ΣτΕ 1078/2021: Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Ειδική διοικητική διαδικασία ελέγχου αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων

Δήμοι – προϋποθέσεις κήρυξης απαλλοτριώσεως για διάνοιξη οδού, […]

ΑΠ 158/2021: Έκδοση απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα

Ο κανόνας της απαγόρευσης της χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος δεν ισχύει όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, […]

ΑΠ 156/2021: Φθορές στο μίσθιο – Αξίωση αποζημίωσης

Πρόκληση φθορών στο μίσθιο από τον βοηθό εκπληρώσεως. […]

ΑΠ ποιν. 594/2021: παραγραφή των φορολογικών αδικηματων μετά τους Ν 4745/2020 και 4764/2020

Κατά το άρθρο 21 παρ 2 Ν.2523/1997. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ 8 του ν 2954/2001, στις περιπτώσεις του άρθρου 19 αυτού ήτοι της έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών […]

ΕιρΠάρου 13/2021 Εκούσια δικαιοδοσία – Άρση υποθήκης

Αίτηση άρσης και εξάλειψης υποθήκης κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Η αίτηση για την εξάλειψη υποθήκης δεν απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων ούτε υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου. Δεκτή η αίτηση. Διαταγή στον υποθηκοφύλακα να προβεί στην άρση και την εξάλειψη της εν θέματι υποθήκης. […]

Go to Top