ΤρΔΕφ (Ακ-Αν) Αθ 35/2022: Δημόσιοι διαγωνισμοί – Λόγοι αποκλεισμού – Παραβίαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας – Όροι διακήρυξης

Αίτηση ακύρωσης απόφασης ΑΕΠΠ περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιο διαγωνισμό. […]

ΜΠρΗλείας 2/2022: Έφεση – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Αγρότης – Εμπορική ιδιότητα – Εγγυητής – Μετασχηματισμός εταιρείας

Εγγυητής με την επίδοση της αίτησης αυτοδικαίως διάδικος κατ’ άρθρο 5 παρ.1 Ν. 3869/2010, Ν. 4601/2019. […]

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022: Επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022 Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας […]

ΠΠρΠατρών 1/2022: Κοινοπραξία επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό – Αφανής εταιρία – Διαχειριστής εταίρος – Ικανότητα δικαίου – Προσβολή προσωπικότητας

Κοινοπραξία επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό. […]

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 31/2022: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Προϋποθέσεις αναστολής – Έκδοση διαταγής πληρωμής – Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου

Προϋποθέσεις αναστολής ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για ασκηθείσα ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής: […]

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022: Πειθαρχικός έλεγχος αιρετών εκπροσώπων ο.τ.α – Αρμοδιότητα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022    Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος […]

ΣτΕ A´ 2724/2021, 2728-9/2021: Ενδοστρεφής προσφυγή. Χρονικά όρια ισχύος των παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 για την κατάργηση της ενδοστρεφούς δίκης και της περίπτ. 3 της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 και του άρθρου 55 του ν. 4144/2013 για την επαναφορά της. (Δεκτές οι αιτήσεις του ΕΦΚΑ. Αναιρούνται οι 1840 και 2225/2018 αποφ. Διοικ. Εφ. Πειραιά, 5030/2019 απόφ. Διοικ. Εφ. Αθηνών)

ΣτΕ Α΄ 2724, 2729/2021  Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ. Kωνσταντίνου, Πάρεδρος    ΣτΕ Α΄ 2728/2021  Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Μ. Δρίβα, Πάρεδρος […]

ΣτΕ Α´ 7μ 17/2022: Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013. Διάρκεια 60 ημέρες και αφετηρία η πλήρης γνώση της πράξης. Συνάγεται τεκμήριο πλήρους γνώσης από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο του οργανισμού με το οποίο κοινοποιείται η πράξη σε εκείνον που αφορά. Επιτρεπτή η ανταπόδειξη. (Δεκτή η αίτηση του ΕΦΚΑ. Αναιρείται η 526/2018 απόφ του Τρ. Διοικ. Εφ. Πατρών]

ΣτΕ Α´ 7μ 17/2022 Πρόεδρος : Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ. Kωνσταντίνου, Πάρεδρος.  […]

ΕιρΑθ 33/2022: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Αίτηση μεταρρύθμισης ν. 3869/2010

Οψιγενής ισχυρισμός ως λόγος μεταρρύθμισης, η νομοθετική μεταβολή […]

ΜονΕφΠατρών 6/2022: Έφεση από ερημοδικασθέντα διάδικο – Διαζύγιο – Υπερδιετής διάσταση

Αν ασκηθεί έφεση κατά ερήμην αποφάσεως η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, […]

Go to Top