ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΕΚ Β 4674/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 25 Οκτωβρίου

ΦΕΚ Β 4674/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 25 Οκτωβρίου. […]

Συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 ν. 4194/2013)

Συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 ν. 4194/2013) […]

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες – μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές

384846/1-10-2021 Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες – μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές […]

ΦΕΚ Β 4577/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 11 Οκτωβρίου 2021

ΦΕΚ Β 4577/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 11 Οκτωβρίου 2021. […]

Ν. 4839/2021: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021

Ν. 4839/2021: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021.  […]

ΦΕΚ Α 181/2021 – Ν. 4839/2021: Ο νόμος για τις γονικές παροχές

ΦΕΚ Α 181/2021 – Ν. 4839/2021: […]

Δημοσιεύθηκαν στη διαύγεια οι εξεταστικές επιτροπές για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2021

Δημοσιεύθηκαν στη διαύγεια οι εξεταστικές επιτροπές για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2021. […]

Υποχρέωση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών

Το νέο έγγραφο της ΑΑΔΕ Δ. ΟΡΓ. Δ 1084490 ΕΞ 2021 αφορά στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. Οι ως άνω διατάξεις ρυθμίζουν τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και εφαρμόζονται από όλες τις διοικητικές αρχές, επομένως [...]

Από 1 Ιανουαρίου 2022 εγγράφονται και οι νομικές υπηρεσίες στο ΓΕΜΗ – ΚΑΔ εμπορικής και μη εμπορικής δραστηριότητας για εγγραφή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 104186/24-09-2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, […]

ΝΣΚ αρ. γνωμοδότησης 131/2021: Αυτόματη κατάργηση διοικητικής πράξης που ακυρώθηκε δικαστικά

ΝΣΚ αρ. γνωμοδότησης 131/2021: Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης επί της υπ’ αριθ. 711/2020 απόφασης του ΙΔ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πράξη της, περί απαλλαγής της Γ.Τ. από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένης, και συγκεκριμένα: περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την [...]

Go to Top