Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/2021: Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019 για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 26 Θ Ε Μ Α : «Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 4798/2021.» Σχετ.: Οι με αρ. 24/2020, 40/2020 και 51/2020 εγκύκλιοι. Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 263 του ν. 4798/2021 (Φ.Ε.Κ. 68 [...]

Ε.2082/21-04-2021: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας – Συμμόρφωση με την αριθμ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ε.2082/21-04-2021: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας – Συμμόρφωση με την αριθμ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. […]

Εγκ. 3716/2021: Oρισμός διαδικασίας σχετικά με την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Με την παρούσα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις και καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας του αρ. 91 ν.4636/2019, καθώς και την ανανέωση των αδειών διαμονής του αρ. 24 ν.4636/2019, μετά τη θέση σε ισχύ του ΠΔ 106/2020. [...]

Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας

Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας. […]

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια σχετική εγκύκλιος για τη δυνητική αργία. […]

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ). […]

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων. […]

Εξυπηρέτηση δικηγόρων εν μέσω πανδημίας – Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Μετά τις παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος, σε συνέχεια αναφορών συναδέλφων ότι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 διευκρινιστική Εγκύκλιο, σε εφαρμογή του άρθρου 34 ΚωδΔικ σε συνδυασμό με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β' 454). Σύμφωνα με τη νέα [...]

ΦΕΚ Β 397/2021: Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΦΕΚ Β 397/2021: Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. […]

Έκπτωση 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος Ε.2207/2020 της ΑΑΔΕ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. […]

Go to Top