ΦΕΚ Α 166/2021: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

ΦΕΚ Α 166/2021: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. […]

Νόμος υπ’ αριθμ. 4825/2021: Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4825/2021 "Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. " Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ:  

ΦΕΚ Α 156/2021 – Ν. 4824/2021: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την κύρωση των δύο πρόσφατων ΠΝΠ

ΦΕΚ Α 156/2021 – Ν. 4824/2021: Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου […]

N. 4797/2021: Ρύθμιση για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στο νόμο 4797/2021 “Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις” προβλέπεται ρύθμιση για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020. […]

ΦΕΚ Α 118/2021 – Ν. 4816/2021: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΦΕΚ Α 118/2021 – Ν. 4816/2021: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. […]

ΦΕΚ Α 110/2021 – Ν 4812/2021: Επαναπροσδιορισμός υπερχρεωμένων – Ένορκες βεβαιώσεις

ΦΕΚ Α 110/2021 – Ν 4812/2021: […]

ΦΕΚ A 68/2021: Στο ΦΕΚ ο νόμος για το ακαταδίωκτο των επιτροπών – Συντάξεις στους δικηγόρους

ΦΕΚ A 68/2021: Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις. […]

ΦΕΚ Α 66/2021: Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΦΕΚ Α 66/2021: Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις. […]

Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι προβλέπει η νέα διάταξη για το εξώδικο και τη μη δήλωσή τους

Με τη νέα τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία [...]

Νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τα πιστωτικά ιδρύματα

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο : «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μάιου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και [...]

Go to Top