Στο νέο νομοσχέδιο το οποίο δημοσιεύθηκε για διαβούλευση με τίτλο:

Advertisements

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις

 

έρχεται νέα ρύθμιση για τα πταίσματα. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 34 Τιμώρηση καταργηθέντων πταισμάτων ως διοικητικών κυρώσεων

1. Σε όποιον διαπράττει τις παραβάσεις που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως πταίσματα, τα οποία καταργήθηκαν με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, με την επιφύλαξη εφαρμογής άλλης ειδικότερης διάταξης.
2. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει το διοικητικό όργανο που ήταν κατά την 30η.6.2019 (άρθρο δεύτερο, ν. 4619/2019) καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διαπίστωση της παράβασης και, εάν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώθηκε πως τελέσθηκε η ως άνω παράβαση.
3. Πριν επιβληθεί το πρόστιμο της παρ. 1, καλείται από το αρμόδιο, για την επιβολή του προστίμου, όργανο, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).